Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

FREDERIK VAN EEDEN'S ONTWIKKELINGSGANG

tegenweg ter helle aan te wijzen; in den overgang van weg en tegenweg, in vrijheid van keuze, leeft de mensch zijn aardsch bestaan» Zich afwendend van het materialisme, zoekt de nieuwere mensch, zich van zijn natuur en hare behoeften bewust, zekerheid en bevrediging in het spiritua» lisme. Dadelijk bij die wending bereidt de verleider den weg ten verderve als een effen baan; de mensch heeft nog niet op het wezenlijke spiritueele leven zijn zin gezet, of hij spiegelt hem daarvan een bedrieglijk schijnbeeld voor. Voor de macht der duisternis beduidt de verwerping van het materialisme en de herleving der geestelijke aspiraties een levensgevaar, dat met geweldige middelen moet bestreden worden. Door zijn verlangen naar de oneindigheid geteisterd, zijn leven wederom richtend op het hiernamaals, tracht de mensch door het geheim van den dood door te dringen in de gebieden van de andere wereld — waar immers de tegenspraken moeten zijn verzoend en de kwellende raadsels opgelost. Hij tast den booze aan in zijn eigen domein.

Bepeins nu eerst wat schijn en verwarring in hun wezen beduiden. Zij zijn het onwezenlijke, het afwezige, het sata» nische. Een waan van bevrediging te wekken door het oproepen van den onwaarachtigen schijn eener andere wereld, dat is het verweer van hel en duivel tegen de wedergeboren spiritualiteit in den nieuweren mensch. Indien men dit maar begrijpen wilde: met het spiritisme kan het satanische zich te weer stellen tegen het spiritualisme. Het doet er weinig toe, of het spiritisme zekere feitenkennis kan open» baren omtrent het andere of niet; het doet er alles toe, dat het demonische ieder oogenblik die kennis kan ver» warren en vertroebelen. Uiterst gevaarlijk is het betreden dezer wegen, zeg het ontketenen van demonische invloeden, die de mensch niet vermag te beheerschen. Zelfs in liet licht der waarheid, in het gareel der katholieke tucht, is hier niemand zeker van zijn koers. Menschkundig verbiedt de Kerk daarom het spiritistisch experiment.

Het ware spiritueele leven heeft zijn tegenpolen, die onmis»

Sluiten