Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Croce's criticism is bis interpretation of the sbibboleth of orthodox: Marxians and the stumbling-block of economists, the Marxian theory of labour value with its corollary of surplus value".1)

Inderdaad behoort het zwaartepunt van elke bespreking van Marx' denkbeelden te liggen op het gebied der waardeleer, in volkomen overeenstemming trouwens met den schrijver van „Het Kapitaal" zelf, die in de voorrede bij de eerste uitgave nadrukkelijk vooropzet, dat „das Verstandniss des ersten Kapitels, namentlich des Abschnitts, der die Analyse der Waare enthalt, die meiste Schwierigkeit machen wird". Te meer valt op dit leerstuk de volle aandacht, omdat „für die bürgerliche Gesellschaft die Waarenform des Arbeitsprodukts oder die Werthform der Waare die ökonomische Zellenform ist": hier ligt alzoo naar Marx' eigen opvatting de geestelijke kern van zijn betoog, en vóór alles zal een zoo consequent en ver mogelijk doorgezet onderzoek naar het waardebegrip noodzakelijk zijn, om inzicht in betêekenis en strekking van zijn arbeid te krijgen. Uitermate nauwgezet zal hier geargumenteerd moeten worden, omdat het om niet meer of minder gaat dan den grondslag zelf, waarop de socialistische maatschappijleer is opgetrokken, en op het betoog zal van toepassing zijn, wat Marx zelf schrijft over zijn onderzoek naar het waardebegrip, gelijk hij zich voorstelde dit te geven: „dem Ungebildeten scheint sich ihre Analyse in blossen Spitzfindigkeiten herumzutreiben"; Marx' woorden kan ik echter ook hier tot de mijne maken, wanneer hij vervolgt: „Es handelt sich dabei in der That um Spitzfindigkeiten, aber nur so, wie es sich in der mikrologischen Anatomie darum handelt".2)

Vooraf zij opgemerkt, dat deze studie zich slechts in hoofdtrekken zal bezighouden met het gedachtensysteem van Marx, zooals

durch zufallige individuelle Umstande bestinunt; dessenungeachtet laszt sich aber (wenigstens für unsere Zeit) ein typischer Entwicklungs4» a n g feststellen, welchem sich weitaus die medsten tatsachlieh gegebenen Falie eines metaphysisdhen Standpunktwechsels einordnen lassen, wahrend Übergange in umgekahrter Bichtung nur auszerst selten, und dann vielfach unter dem Einflusse niohtwissenschaftlicher Motive, vorkomimen." ») blz. XVI.

*) Men vergelijke hierbij Marx, „Het afgodskarakter van de waar en zijn

geheim":

„Een waar schijnt op het eerste gezicht een gemakkelijk te begrijpen, alledaagsch ding. Haar ontleding toont aan, dat zij een aeer doortrapt ding 'ia, vol bovennatuurlijke spitsvondigheden en theologische streken."

19

Sluiten