Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

individueel psychologische vraagstukken als deze buiten het doel lagen, dat Marx zich voorstelde te bespreken: hij geeft zich alleen moeite de noodzakelijkheid van bepaalde ordeningen in de maatschappelijke toestanden aan te toonen, en binnen het kader van zijn monistisch materialistische wereldbeschouwing, die hij als de alleen wetenschappelijk aanvaardt en als leidend motief bij zijne beschouwingen vooropzet, heeft hij zijn geheelen arbeid opgetrokken.

De opvatting, die Rudolf Eisler aldus omschrijft, dat „die Welt, mit deresdieNaturwissenschaft (die Physik, die Physiologie, u.s.w.) als solche zu tun hat, die absolute WirkI i c h k e i t i s t, d. h. die Wirklichkeit, wie sie völlig unabhangig von aller Erkenntnis, aller Gesetzlichkeit des Geistes, allen Funktionen, Forderungen und Normen des Bewusztseins existiert, also f~ um mit Kant zu sprechen — das „Ding an sich" ist", —') deze opvatting vormt den geestelijken onderbouw van Marx' sociaaldemocratische levensleer, en is als de „roode" draad op elke bladzijde van zün betoog, gewijd aan principieele uiteenzetting, duidelijk te herkennen. Met name is de omschrijving van het arbeidsproces, zooals deze wordt gegeven in de derde afdeeling van het eerste boek van „Het Kapitaal", De produktie der absolute meerwaarde, zuiver materialistisch doordacht; deze uiteenzetting is daarom zoo belangrijk, omdat zij eenigszins uit psychologisch oogpunt gegeven wordt, en „het arbeidsproces hier beschouwd wordt onafhankelijk van iederen bepaalden maatschappelijken vorm". 2)

Marx begint dan met den arbeid in de eerste plaats te quali-

terie das einzige und alleinige Erklarungsprinzip für alle ihre Erscheinungen. , körperlidhe wie geiatige, gefunden .wird."

Zie zijn Marxistische Pröbleme, Bedtrage zur Theorie der materialistisohen Geschichteauffassung und Dialektik, blz. 66. *) Geist und Körper, blz. 14.

Zie ook Marx in „Die heilige Familie": „Eine unkörperliche Substanz ist vieknehr dersedbe Widerspruch wie ein unkörperlicher Körper. Körper, Sein,Substanz dat eine und dieselbe reelle Mee. Man kann den Gedanken nicht von einer Materie trenmen, die denkt." (blz. 203).

s) Als vormer van gebruiksliehamen, als nuttigen arbeid noemt MaTX „den arbeid (dus) een van alle maatschappelijke vormen onafhankelijke bestaansvoorwaarde der menschen, een absolute noodzakelijkheid om de stofwisseling tusschen mensch en natuur, derhalve het menschelijk leven mogelijk te maken." <Het dubbele karakter van den in de waren belichaamden arbeid).

42

Sluiten