Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de, zijn diepsten levensgrond heeft: alzoo „wird, zur Zeilt der groszen Industrie und der Eisenbahnen, der Staat und das Staatsrecht, und seibstverstandlich auch das Privatrecht, durch die ökonomischen Verhaltnisse bestimmt".

Aanvankelijk was de staatsmacht, die erste ideologische Macht über den Menschen, een orgaan tot bescherming der gemeenschappelijke belangen tegen aanvallen van binnen en buiten, maar, eenmaal een zelfstandige macht geworden tegenover de burgerlijke maatschappij, „erzeugt der Staat alsbald eine weitere Ideologie. Bei den Politikern von Profession, bei den Theoretikern des Staatsrechts und den Juristen des Privatrechts nahmlich geht der Zusammenhang mit den ökonomischen Thatsachen erst recht verloren. Weiïin jedem einzelnen Falie die ökonomischen Thatsachen die Form juristischer Motive annehmen müssen, um in Gesetzesform sanktionirt zu werden, und weil dabei auch selbstverstandMch Rücksicht zu nehmen ist auf das ganze schon geltende ReehtsSystem, deswegen soll nun die juristische Form alles sein, und der ökonomische Inhalt nichts. Staatsrecht und Privatrecht werden als selbstandige Gebiete behandelt, die ihre unabhangige geschichtiiche Entwicklung haben, die in sich selbst einer systematischen Darstellung fahig sind, und ihrer bedürfen durch konsequente Ausrottung aller inneren Widersprüche.''

In volkomen overeenstemming met deze opvatting, binnen welker hoofdlijnen „der Staat im Ganzen und Groszen nur der Reflex, in zusammenfassender Form, der ökonomischen Bedürfnisse der die Produktion beherrschenden Klasse ist," is Marx' vergelijking van het strafwetboek met de zweep van den opzichter: „alle straffen komen natuurlijk op geldboeten en loonaftrek neer, en de wetgevende scherpzinnigheid van de fabrieksjuristen maakt, dat voor hen de overtreding van hunne wetten nog voordeeliger is dan de machtneming." *)

*) Zie Het Kapdtaal, I, 13e Hoofdstuk, Machinewezen en grootindustrie.

De groote invloed, die deze materialistische theorieën hebben uitgeoefend, met name op het allesbeheerschende leerstuk van de staatswetenschap, 'bekend als de rechtvaardiging van het staatsbegrip, blijkt duidelijk uit het werk van den Fransehen hoogleeraar Léon Duguit, Traité de droit oonstdtutionnel; ook hij iwil geven een „oonstruction juridique de 1'Etat, mais il faut la débarrasser de tout le fatras métaphysique, qui l'encoimbre".

In navolging van Marx en Engels is ook zijn betoog doortrokken van het beroep op de werkelijkheid: „une eonstructdon juridique n'a de valeur que dans

101

Sluiten