Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABSOLUTE STREKKING EN AMOREEL KARAKTER VAN MARX' MAATSCHAPPIJLEER.

De maatschappijleer van Marx verlangt of ei sent clan ook niets: «q constateert slechts, en de sociale gebeurtenissen wil zu op natuurwetenschappelijke wijze „verklaren". Eene levensen wereldbeschouwing, die aan de biologie of aan eenige andere natuurwetenschap georiënteerd is, ziet van alle in betrekking brengen tot waarden principieel af: van een waardeering der verschijnselen is bu haar karakter van zuiver verklarende wetenschap geen sprake meer. De voorstelling alsof Marx gemeend heeft dat de socialistische gemeenschap zal komen, omdat zij een rechtvaardige en vrije maatschappij voor de geheele menschheid zal worden, is dan ook principieel onjuist: alleen hierom komt zij en zal zu komen, omdat zij een natuurnoodwendig uitvloeisel van de tegenwoordige productiewijze is. Marx heeft zijn socialisme niet gebaseerd op de leer van de meerwaarde in de kapitalistische gemeenschap; het is niet zijn bedoeling om aan te toonen- aangezien de kapitalist den arbeider uitbuit en hem meer laat werken dan overeenkomt met het uitbetaalde loon, daarom is de ondernemerswinst, de kapitaalrente en de pacht in haar hoedanigheid van meerwaarde onzedelijk, en behoort zij afgeschaft te wor!\r ^„Zal Seben^n in de socialistische maatschappij Hij „verklaart' alleen de beteekenis der meerwaarde in haar karaktnLT m*m^sversch«> en op grond dezer verklaring toont hu aan bewust" hij, dat de nieuwe maatschappij als een natuurnoodzakelijkheid komen moet.1)

') Zie Stammder, Wdrtsehaft und Recht, blz 46

Anders Masaryk: „Bas ganze Kapital, seine ganze Grundlage ist - ethisch.

die" ^JS*""* " Ök"^ -ndern zugieich etdüsch

und daeganze U^gte Kapitalist gdpfelt darin, dass diï Kapitalisten dw Arfoeater ausbeuten. Die ganze Geschichte wird zum Kampte der Unterdruckten gegendie Ausbeuter, die ganze Geschichte erscheint im KapiL trÏz

HetT T"11 Grteen' ^ StetCT KamPf «» «erechtigheitVS ÏlSK Het onpnste „an deze redeneering ligt .hierin, dat Masaryk niet vol doende rekenschap heeft gegeven van de absolute strekking L het^^g

126

Sluiten