Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trouwens, Troelstra zelf, die in zijne brochure den naam van Marx niet dan sporadisch noemt, erkent eigenlijk, dat zijn systeem niet meer zuiver in de marxistische leer is: „het historisch materialisme kan als element eener nieuwe wereldbeschouwing groote waarde hebben, maar om als wereldbeschouwing te kunnen gelden, daartoe is het in zijn uitgangspunt te beperkt, en in zijn methode te eenzijdig." Ik voor mij kan in deze opvatting niets anders zien dan een bewust breken met het fundamenteele, materialistische beginsel van Het Kapitaal.

mogelijk is:" zal die nieuwe geest tot stand komen, vraagt hij. „Tot op iet oogenblik zie ik er weinig van. Of uit innerlijke overwegingen alleen de regeneratie plaats zal hebben? Ik vrees van niet. Maar wij hebben in 1918 gezien, hoe er momenten kunnen zijn in het leven der volkeren, die plotseling de oogen openen, die tot nu toe gesloten waren, en die plotseling ethische elementen in beweging zetten, waarnaar men al te lang vöór dien tijd had uitgezien.."

Het vertrouwen, de rustige hoop op de ontwikkeling der productie-verhoudingen, waarvan Troelstra deed blijken bij het debat over de regeling van den dienstplicht, en waarin hij een „bewuste", „wetenschappelijke" verklaring, oplossing zelfs zag van „de groeiende beweging naar internationale ontwapening", heeft hem hier blijkbaar ontbroken.

Iteeds nu althans wil hij „door toepassing van een hoogere ethiek alleen, het program van herstel verwezenlijken, dat de socialistische partijen der vijf groote oorlogvoerende 'landen in Februari (1922) te Frankfurt met algemeene stemmen hebben aangenomen."

(Handelingen der Staten-Generaal, —1921—1922 — II, blz. 2332).

19(5

Sluiten