Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der algemeene wijsbegeerte, op wier fundamenten zelf Marx zijn geheele geniale gedachtencomplex heeft opgetrokken. Alleen dan, en alleen zóó kan „onze" wetenschap, het marxisme, — aldus Kuyper nog steeds — in het hart worden getroffen: daartoe beseffë men echter, dat Marx' waarde-idee is zijn gestolde, verstoffelijkte levens- en wereldbeschouwing, de in Hegebaanschen zin doordachte verabsoluteering der materie tot levensleer, die economisch in de totaliteit der productie- en ruilverhoudingen de ware, alomvattende werkelijkheid meent gegrepen te hebben.

Het allesbeheerschende van dit standpunt komt met name uit in de geld- en de kapitaaltheorie, die hieronder als meer volledige verschijningsvormen van den warenvorm van het arbeidsproduct behandeld zullen worden.1)

») In zijn artikel „Inzake Marx" schrijft Kuyper:

„Ik houd de marxistische waardeleer qua waardeleer voor volkomen foutief, en als zoodanig door de kritiek tot op het gebeente gehavend." Hij vervolgt nu:

„Gesteld, deze meening is juist, is dan aan het marxisme de genadeslag toegebracht?" (De Economist, 1905, blz. 476).

Als men „die ökonomische Zellenform der bürgerlichen Gesellschaft" aantast, als men „den Springpunkt, um den sich das Verstandnis der politischen Ökonomie dreht", als onjuist verwerpt, zou men dan het marxisme niet den genadeslag toebrengen?

2(59

Sluiten