Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo verschijnt deze waarde zelf eerst inderdaad als gestolde, menschelijke arbeid, onverschillig welke. Want de arbeid, waaruit zü bestaat, is nu uitdrukkelijk voorgesteld als arbeid, die gelijk is aan eiken anderen menschelijken arbeid, welken natuurvorm hij ook moge bezitten, en onverschilhg of hij zich dus in de tarwe of het ijzer of goud enz. belichaamt".

Waarom kiest men nu juist als algemeenen equivalentvorm den geldvorm? „Ten eerste omdat de keten waarin de eene waardevergelijking aan de andere wordt verbonden, voortdurend verlengbaar blijft door elke nieuw verschijnende warensoort, die de stof levert voor een nieuwe waardeuitdrukking. Ten tweede vormt de relatieve waardeuitdrukking een bont inlegwerk van uit elkaar vallende en verschillende waardeuitdrukkingen": te dienen als eenheid van den volledigen verschijningsvorm van menschelijken arbeid is nu de functie van geld, waartoe het noodzakelijk is, dat dus de enkelvoudige waardevorm via den algemeenen waardevorm is overgegaan tot den geldvorm.

Naarmate nu de maatschappij zich ontwikkelt, kunnen de warenbezitters „hunne waren als waardemassa's en dientengevolge alleen als waren met elkaar in betrekking brengen, door haar met een andere waar, welke ook, als algemeen equivalent te vergelijken. Dat leerde ons de analyse van de waar. Maar alleen de maatschappelijke daad 'kan een bepaalde waar tot een algemeen equivalent maken. De maatschappelijke beweging van alle andere waren sluit daarom een bepaalde waar uit, waarin zij alle hun waarde uitdrukken. Daardoor wordt de natuurvorm van deze waar maatschappelijk geldige equivalentvorm. Algemeen equivalent te zijn wordt door het maatschappelijk proces de bepaalde maatschappelijke functie van de uitgesloten waar. Zoo wordt zij — geld".

De historische verbreeding ^n verdieping van den ruil ontwikkelt nu de in het wezen der waar sluimerende tegenstelling van gebruiksnuttigheid en waarde: „de noodzakelijkheid om deze tegenstelling in het verkeer duidelijk waarneembaar uit te drukken, voert tot een zelfstandigen vorm van de warenwaarde, en rust niet, voordat zij afdoende verwezenlijkt is door de verdubbeling der waar in waar en geld. In dezelfde verhouding nu, waarin de arbeidsproducten omgezet worden in waxen, wordt de omzetting van waar in geld voltrokken"."

Zoo is de geldkristal een noodzakelijk product van het ruilproces, waarin verschillende arbeidsproducten f e i t e 1 ij k aan elkaar

272

Sluiten