Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sehen:*) zij is, naar eigen verzekering althans, als sociaal materialisme op het gebied der maatschappijleer de eenige wetenschap, en haar methode is de universeele. de eenige, die tot ware kennis leidt. Gelijk de wetenschap, waaraan zij georiënteerd is, de natuurwetenschap, tot kendoel heeft de kennis van wetten, ziet ook zij in de wetten, die het stoffelijk gebeuren leeren kennen, zooals dit stoffelijk gebeuren zich in zijn socialen vorm afbeeldt, d e wetten van de werkelijkheid: ook de geestelijke wetenschap zal eerst wetenschap worden, wanneer zij zich tot natuurwetenschap vervormt en wetenschap van wetten wordt. Zij is dus de eenige, ware wetenschap, en de kennis die zij verschaft, is volledig en absoluut.

Dezelfde functie, die in de natuurwetenschap, verabsoluteerd tot wereldbeschouwing, de natuurwetenschappelijke materie, nl. atoom of atoombeweging vervult, vervult in het sociale materiabsme de sociale materie, nl. het geheel der productie- en ruilverhoudingen: alleen dit is werkelijk, en al het andere is niets anders dan een vluchtig, voorbijgaand nevenverschijnsel, waaraan geen bestaan, zelfs geen schijnbestaan kan worden toegekend. In zoover andere wetenschappen zich verbeelden een bepaald gebied van ons weten en kennen tot haar eigen, bijzonder en zelfstandig gebied te mogen rekenen, hebben zij te bedenken, dat haar object op het allergunstigst slechts een schijnobject is: haar beste werk zou alzoo zijn, zichzelf zoo spoedig mogelijk overbodig te maken door de oplossing van haar object in materieele processen voor te bereiden. Alleen de natuurwetten, die het stoffelijke gebeuren beheerschen, zijn het wezenlijke: zij z ij n. 2)

Zooals voor de natuurwetenschap der bewustzunsverscbijnselen het geestelijk leven niets anders is dan een psychisch verloop, een epifenomeen van materieele processen, zoo is ook voor de sociale natuurwetenschap het maatschappelijk geestelijk leven voor den gang der werkelijkheid een in laatste instantie te verwaarloozen factor: wanneer de reahteit is een bepaalde beweid Ik verwijs naar wat Kuyper schrijft in zijn artikel Sociaaldemocratie, Marxisme en godsdienst: „Er is een landelijk proletariaat, waarbij de religie door de ontwikkeling der techniek niet wordt weggevaagd. In een analoog geval verkeeren bijv. zeelieden, die met de productiekrachten, waar zij mee te maken hebben, de natuur nog niet ten volle beheerschen." (Marxistische beschouwingen, I, blz. 112).

2) Ik verwijs hier naar Engels, die in Ludwig Feuerbach het geheele object van de geestelijke wetenschappen, recht, godsdienst, moraal, enz., bewust terugbrengt tot productieverhoudingen, en daarmee dat object dus wegredeneert, wegverklaart: vgl. hierboven blz. 94 v.v.

308

Sluiten