Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer of minder dan het fundament zelf, waarop het socialisme wijsgeerig is gegrondvest.1)

Wat, bij het zich veralgemeenen van de natuurwetenschap tot wereldbeschouwing de kracht van het sociahsme was, de verwaarloozing, zelfs de absolute negatie van die „onwerkelijke ideeënwereld", onwerkelijk omdat zij noch atoom of atoombeweging, noch stof of 'kracht is, wordt bij het zich baanbrekend besef, dat een andere, meer bevredigende levensleer gezocht moet worden, waarin de geestelijke waarden de plaats bekleeden, die daaraan toekomt, het moment, waaraan het Marxisme als in Hegeliaanschen zin doordachte materiabstische levensleer te gronde gaat.

I) Met name moet in dit verband genoemd worden de beweging, die zich onder den algemeenen naam religieus of godsdienstig socialisme aandient: als godsdienstige opvatting, omschreven zelfs in dezen zeer ruimen zin als het bewuste afhankelijkheidsgevoel van den mensch van andere dan zuiver economische of materieele machten, is het onvereenigbaar met het socialisme in zijn Marxistische openbaring, als materialistisch-hegeliaansche gedachtengang daarentegen kan het weer nooit religieus zijn.

(„Die Kritik der Religion enttauscht den Menschen, damit er denke, handle, seine Wirklichkeit gestalte, wie ein entt&uschter, zu Verstand gekommener Mensch, damit er sich um sich selbst und damit um seine wirkliche Sonne bewege. Die Religion ist nur die illusorische Sonne, die sich um den Menschen bewegt, 6o lange er sich nicht um sich selbst bewegt": Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie).

326

Sluiten