Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgestelde „ik". 58. — Engels blijkt evenzeer Kant's kritische leer van het „Ding an sich" te hebben misverstaan: „die schlagendste Widerlegung dieser, wie aller andern philosophischen Schrullen ist die Praxis, namlich das Experiment und die Industrie". 60. — Het materialisme kan geen zelfstandig, originair geestelijk leven erkennen: alleen de natuurwetten zijn het wezenlijke. Zij zijn. 62. — Geringe waardeering van Marx voor eenige „ideologie." 63. — Zuiver verklarend karakter van de natuurwetenschap der bewustzijnsverschijnselen. 63. — Der Materialismus ist für Marx das Gebaude des menschlichen Wesens und Wissens selbst. 64.

Hat Marxistische waardebegrip: het uitgangspunt.

Uitgangspunt van Marx: materialistische constructie van het waardebegrip. 65. — Over de hoegrootheid der waarde geeft dit geen aanwijzing. 66. — Verwaarloozing van het geestelijke element van den arbeid. 67.

Waardeering van het geestelijk leven bij Marx en Engels: de theorie van het spiegelbeeld.

Het leven der stof weerspiegelt zich in de denkbeelden der menschen. 69. — Consequente doorvoering van de theorie van het spiegelbeeld bij Marx zoowel als bij Engels. 70. — Invloed van Feuerbach. 72. — Het ontoereikende der weerspiegelingstheorie ter verklaring van het geestelijk leven: het lag trouwens ook niet in de bedoeling van Marx een dergelijke verklaring te geven. 73. — In het kader van deze voorstellingen kan van een geestelijke causaliteit nimmer sprake zijn. 75. — „Degradierung des Geistes": godsdienst met name is een „maaksel" der menschelijke hersenen. 76. — Verband tusschen waarde en meerwaarde vergeleken met de leer der Hegeliaansche drieëenheid. 77. — Tornt men aan de waardeleer, dan breekt men met den grondslag zelf, waarop Marx' arbeid in een zuiver deductief betoog is opgetrokken. 78. — Met name doet dit Bernstein, wanneer hij aanvaardt de zelfstandige beteekenis van ideologische momenten, en evenzeer Mevr. Roland Holst, wanneer zij aan de idee scheppende kracht toekent. 79.

Sluiten