Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indische beeldhouwkunst die in Nederland plaats vindt, met rede had mogen verwachten, is te wijten aan het niet inwilligen van het verzoek aan de Directie van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, ons uit de rijke verzamelingen van het Museum te Batavia, enkele, weinig omvangrijke, stukken, die in hun soort noode gemist konden worden, in bruikleen af te staan.

Door technische en financieele bezwaren was het niet wel mogelijk, de door hunne groote afmetingen en aanzienlijk gewicht zeer moeilijk verplaatsbare, voortreff elukste stalen van Hindoe-Javaansche plastiek hier te lande, namelijk de zich in 's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden bevindende, van Singasari afkomstige, werken (Doerga, Nandi, enz.) naar Den Haag over te brengen.

Ten slotte betuigen wy onze erkentelijkheid aan de Directie der Stoomvaartmaatschappij ..Nederland" voor de faciliteiten, die zij ons bij het kosteloos vervoer der zending uit Ned.-Indië heeft verleend.

14

Sluiten