Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts kort uitwijden over die van Elefanta (8' en 9' eeuw). De hierin aangetroffen, vier Meter hooge, driehoofdige buste van Ciwa mag ongetwijfeld gelden als Indië's meest magistrale uiting van relief-plastiek. *) Buiten de rotssculptuur kan het Dekhan-gebied nog wijzen op het Zuidelijk gelegen kunstcentrum van Mysore, met de overstelpend ryk gebeeldhouwde, Ciwaïtische tempelgroep van Halebld ,(± eind 12* eeuw). Toomelooze versieringszueht heeft hier geleid tot een barokken woeker van eindelooze reliëf-friezen, die de bekoring aantasten van een in aanleg schoone architectuur.

Volledigheidshalve wordt even gewag gemaakt van de soms grofsinnelijke plastiek der rijkgelede, imposante torentempels van Orissa (6"—13" eeuw) en van de bloedelooze, tot dor schematisme vervallen sculptuur der Jaïnisten (10"—15" eeuw), welke vooral tot uiting kwam in Rajputana.

Ten slotte dienen wy, in verband met enkele ter tentoonstelling aanwezige stukken, een oogenblik te verwylen by de Kunst van het Zuidelijk gedeelte van Voor-Indlë, dat ten Noorden begrensd wordt door de Kishtna-rivier. Het hier gevestigde negroïde ras der Dravidiërs had een eigen taal en cultuur en onderging slechts m geringe mate, en eerst tydens de latere middeleeuwen, den invloed der beschaving van de uit het Noorden komende, blankere Ariërs. Men tast nog in het duister omtrent de wisselwerking, die er plaats gehad moet hebben tusschen de kunst der Indo-Arische volken en die der Dravidiërs, . doch vast staat, dat Zuid-Indie reeds in de 6' en 7* eeuw zich kan beroemen op een volgroeide steen-sculptuur.

*) Belangstellenden worden verwezen naar de voortreffelijke detail-afbeeldingen in Ars Asiatica, III, 1931.

25

Sluiten