Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent de bronzen uit enkele Indische nevengebieden werd in het voorafgaande reeds een en ander opgemerkt. Dit beknopte overzicht zij dus beëindigd met eenige mededeelingen betreffende de HinduJavaansche bronskunst.

Deze mag beschouwd worden als een krachtige loot van die van Voor-Indië. Evenals do steensculptuur heeft ook de bronsplastiek op Java haar eigen cachet. Zij heeft er zoo rijkelijk gebloeid, dat het nog bewaard gebleven materiaal, in iconografisch opzicht, een belangrijke aanvulling vormt op dat van het moederland. Inderdaad zijn op Java tal van voorstellingen uit het rijke Indische pantheon aangetroffen, die in het stamland verloren gingen. Ook de aesthetische waarde moet geroemd worden. Men bedenke welk een plastische begaafdheid den modelleur eigen moest zijn om een veelarmige godheid harmonisch uit te beelden. Deze en andere moeilijke problemen werden op Java vaak meesterlijk opgelost. De vloeiende vormgeving, welke doet denken aan verwantschap met Zuid-Indië, kan aangevoeld worden aan enkele tentoongestelde stukken.

Evenals in Voor-Indië werden de Hindu-Javaansche bronzen soms belegd met edele metalen in bladvorm, of bezet met precieuse steenen.

Monumentale figuur-bronzen van groote afmetingen zijn niet bewaard gebleven, doch er zijn aanwijzingen, dat zij, tijdens Midden-Java's gulden eeuw, troonden in de sanctuaria van enkele tempels (Tjandi Kalasan en Sewu).

Behalve de godenbeelden werden uit brons tal van voorwerpen vervaardigd, die eene of andere religieuse of sacrale bestemming hadden, dan wel dienden voor huishoudelijk gebruik. Hiertoe behooren de rinkelaars,

33

Sluiten