Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

VOORREDE.

over het alliteratievers (Verh. der K. Akademie 1916, XVII n°. 2) en van zijn opstel in het Tijdschr. v. Ned. Taal- en Lett. 37 (blz. 161 v.).

Tenslotte mag ik niet nalaten de welwillendheid der physiologen en psychologen in te roepen, op wier gebied ik mij moest wagen. Geenszins ontveins ik mij de moeilijkheid van het toepassen der resultaten eener bij zondere proefondervindelijke wetenschap in een meer algemeenen en samenvattenden gedachtengang. Moge het gevolg mijner poging zijn, dat de studie van het rythme als objectief èn als subjectief menschelijk verschijnsel, een voorwerp van de gemeenschappelijke belangstelling der onderzoekers zal blijven.

Sluiten