Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORTZETTERS DER KLASSIEKE LEER.

19

Distichon heroicum, Janibicum trimetrium, Sapphicum carmen en Asclepiadeum. Deze verre voorgangers van de latere pogingen tot navolging van klassieke metra (dan weliswaar zonder rijm) vormen een hoogst merkwaardige bijzonderheid in De Casteleyn's boekje; zij staan in de Nederlandsche letterkunde en in hun tijd geheel alleen1); ook zal hun invloed op de 17e-eeuwsche nieuwlichters in dezen wel niet groot geweest zijn. Op het gehoor af volgt hij het lang en kort van het schema ten naasten bij naar de klemtonen, maar schijnt toch soms met lengte positione rekening te houden, ook wordt voor het rijm wel eens iets geofferd. Men neme het Sapphicum: Weerde Gods Stemme, Precieuse Gemme. Hier

is volgens de accenten het schema

heel wel uit te halen, als men de tweede sübe vaxTstemZe om het volgende pr- positione lang neemt, of om het binnenrijm als een verdedigbare licentie aan het verseinde opvat. Men kan het natuurlijk ook anders lezen; in een exemplaar der uitgave van Sambix (Rotterdam 1612) in het bezit der Mij. v. Ned. Lett.isdoor een 17e-eeuwsche hand op den rand geschreven: „Dit lykent beter een Distichon Adonium te zyn alsmen cieu voor

eene Syïb leest", dus , waarmee men

dan m het kader komt van de gewone ametrische accent-leeswijze der Horatiaansche Sapphica

(zooals in F. F. Flemming's bekende melodie op het Integer vitae), ook al zou men cieu wel als twee sylben nemen. Het is bekend genoeg dat de Sappbische strophe in deze of dergelijke vervorming, al of niet rijmend, reeds gebruikt is in verscheiden Middeleeuwsch-latijnsche hymnen (b.v. slechts Mone, Lateinische Hymnen 1853, I no. 12 en 131) 2).

toeta^/3be^dkt ^ °?2*"' ^ M een2aam en * het war«

LatlfnsJh^™t ", rUmer ^ ééDS 111 een IMe-eeuwsstichtelik traktaat een hf^rito^SteÏÏT Iftbenmet een Dietee vertalin«. waar indesehrijv»

t!Ln^,T^ln^X^a^ ra ?Sjt ^ ik tOCn Ver2Uimd de Plaats aan te den da£r Lolpn v ■' °° zal er nusscMen nog wel een enkel meer voor

Brötanek zTd™ Y°t°rteemSe ** °^e dergelijke proeven in het Engelsen vgl. R.

tulb vtebi^rrKaPJi,fCh,Vtr0phen Van de htar afSpeelde rythmische strucbiu b' &™,a»«W«« (Poësy, Amsterdam 1657, blz. 132,207,283 312 436

Rev llf '4 T rjtg6lijk vervOTmde Sapphisêhe strophe kan men ookdé

Key „Lof goedertieren" uit Hooft's Granida beschouwen.

Sluiten