Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORTZETTERS DER KLASSIEKE LEER.

31

regels1). Volgens De Casteleyn (Const 163) zijn deze verzen „uitgevonden" door Adonis. Hij zag den oorsprong daarvan blijkbaar in de met diens naam aangeduide korte vierde verzen der Sapphische strophe 'XI rov 'ASavtv. Waartoe men al geraken kan!

De voor dit overzicht geraadpleegde bundels zijn: Spelen van sinne bij den XIX gheconfirmeerden Cameren van Rhetorijcken, binnen Ghendt comparerende, 1539; van hetzelfde feest ook: Refereynen int vroede, op de vraghe Wat dier ter waerelt meest fortse verwint enz.; — Spelen van Sinne, vol scoone moralisacien, ghespeelt te Antwerpen, 3 Aug. 1561, Antw. 1562; — Spelen van Sinne, vol schoone allegatien, Rotterdam 20 Juli 1561, Antwerpen 1564; — Diversche refereynen ende liedekens wt Hollant ende Zeelant, Heenvliet 3 Sept. 1580, Antwerpen 1582; — Refereynen, ghepronunchieert opte intreden binnen Delft 20 Juni 1581; — Den Lust-hof van Rethorica, Leyden 1596; — Der reden-rijcke Const-lief-hebbers stichtelycke Recreatie, te Rotterdam 20 Aug. 1598, Leyden 1599; — Der Reden-ryckers stichtighe tsamenkomste, Schiedam 1603; — Const-thoonende Iuweel {Haarlem 22 oct. 1606), Zwol 1607; — Refereynen, ghemaeckt op een vraghe, Of in Christum te ghelooven in aller menschen macht is enz. (Gouda), Amsterd. 1611; — Responsiones diversae. ofte Verscheyden Antwoorden op de vraghe enz. wtghegheven 2 Aug. 1612, Haerlem 1613; — Antwoort op de vraghe uytghegeven by de Brabandsche Redenrijck Camer 't Wit Lavender, ^4msterdam 1613; — Der Reden-rijcken Springh-ader enz. (ook o. d. titel: Nootwendich vertoogh der alleen-suyverende Springh-ader enz.) Haerlem 1613; — Const-rijck beroep enz. Leyden 6 Oct. 1613; — Der Reden-ryckers stichtighe aenwijsinghe enz., De Kethel 2 Aug. 1615, Schiedam 1616; — Vlaerdings Redenrijck-bergh, V laar dingen 1616, Amsterd. 1617; — Der Reden-rijcke Rijnschen Helicon, Ley derdorp 22 Juli 1616, Leyden 1617; — De Schadt-kiste der philosophen ende poëten, Mechelen 3 Mey 1620; — Levenders reden-feest oft Amsteldams Helicon, Amsterdam 1624; — Der Wit-Angieren eeren-krans, Haerlem 1629.

Peter Heyns.

Naast dit overzicht van de ontwikkeling der „maatregels" bij de rederijkersfeesten stelle men als een tweede beeld van den weifelenden overgang tot het „klassieke" de uitingen van één man uit dit tijdvak: Peter Heyns, den rederijker en Fransche-schoolmeester te Antwerpen, later kostschoolhouder te Haarlem, den vader van Zacharias. In 1561 vinden wij hem op het haechspeT te Antwerpen als factor der kamer van Berchem, vervaardiger van haar zinnespel en verdere incomste; hij houdt zich aan de daar gestelde wetten, beperkt zich in zinnespel en factie tot de voorgeschreven 10—12 lettergrepen (alleen in den „Prologhe veur 't Spel van Sinnen" gebruikt hij onbeperkte regels) en volgt, wat de inwendige structuur der verzen betreft, overal de gewone vrijheid. Uit het volgende jaar kennen wij van hem een refereyn en liedeken; ook dit refereyn volgt den regel der Brabantsche maat. 2) Eenige jaren later geeft hij een berijmd

') Belgisch Museum VII, 259, zie ook beneden blz. 225 noot.

*) In: Refereynen ende Liedekens van diversche Rhetoricienen... ghelesen en ghesongen op de Corenbloeme Camere binnen Bruessele op haer iaerlijcxse Prinsfeeste Anno XVC Lxij, aldaar 1563. Vgl. Het Boek XI (1922) blz. 136 noot. •

Sluiten