Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOEKERS NAAR EIGEN MAATSTAVEN.

149

trische eigenschappen der taalklanken te vereenzelvigen. Hiermee zou de mogelijkheid en de natuurlijkheid van Nederlandsche, op de Grieksche wijze gebouwde quantiteitsverzen vanzelf spreken; dit nu is inderdaad Kinker's meening en vormt de tendens van zijn verhandeling.

Het onderwerp der prijsvraag, en de partij die Kinker daarin koos, hebben ook hem gedwongen zwaren tol aan de klassieken te betalen. Met kritiek en kennis heeft hij de maatstaven beproefd en toegepast, die hij aan hen ontleende; maar toch hebben deze hem belemmerd met een vrij eigen standpunt het Hollandsche zins- en versrythme te naderen. Het gehoor en het inzicht zouden hem hiertoe zeker niet ontbroken hebben, en indien samenwerking met Bilderdijk hem veroorloofd had van diens breede kennis der wereldliteratuur en der verschillende versbouwwijzen partij te trekken, had hij zeker den weg tot zuiverder inzicht kunnen banen door daar, waar gene na een algemeen gezegde eindigen moest») de scherpte van zijn kritiek en gehoor in te zetten. „Onze verzen hebben inderdaad een geregelde voetmaat", had Bilderdijk verklaard, maar slechts hij zou er in kunnen slagen een werkehjk gedicht té scheppen, die „verzenmakende, zich geen voeten voorschrijft, maar by wien zelfs die voeten die by de Ouden een vast karakter hadden, m de algemeene melodie van het vers wegsmelten" (NVersch. II, 122,157). Daar had Kinker den nieuwen maatstaf moeten mvoeren die de „algemeene melodie" van het vers benaderde waarin de voeten wegsmelten. Dat hij dit gekund zou hebben bewijzen eemge zeer opmerkelijke bladzijden van zijn Proeve, waar hij den juisten rythmischen maatgang van den klassieken iambicus trimeter en van onzen alexandrijn naast elkander plaatst, en waar hij op soortgelijke wijze den hexameter in de gebruikelijke muziekteekens noteert (Prosodie, blz. 250. 262). AU voW a •

) Men vergelijke den aanhef van het hoofdstuk Prosodie in de Ned. Spraakleer en ae boven (blz. 89 v.) aangehaalde plaats uit de Voorrede der Mengelpoëzie

) In de deze twee voorbeelden zijn in plaats van >/,« en V,, noten »/. en >/ gedrukt: een klaarblijkelijke zetfout die hier verbeterd is.

Sluiten