Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RYTHME IN MUZIEK EN SPRAAK.

187

harmonische voortgang en eventueele schoonheid van deze differentiaties zal mogelijk onder het stelselmatig opdringen der accentuatie moeten hjden. Inderdaad is een zuiver door toonhoogte of zuiver door lengte-verhoudingen aangewezen rythrniek mogelijk. Men neme een eenvoudige tonenreeks als de volgende, niet ongebruikelijk als piano- of zang-oefening, zonder lengte¬

verschillen of klemtonen voorgedragen:

De melodische overeenkomst der groepen van telkens drie opeenvolgende tonen wijst 8/4 maten aan, gevormd door den steeds hooger kruipenden begintoon met de twee daarop volgende hoogere tonen der scala; het slot op de langer aan te houden octave als eerste tel der 8e maat, bevestigt deze rythrniek door een zeer bevredigenden afloop. Die slot-noot wordt onwillekeurig een volle maat, d.i. drie tellen aangehouden en het geheele rythme vertoont dan de zeer gewone structuur van 2x4 maten.

Men kan nu natuurlijk om „de maat goed te laten hooren" iederen eersten tel door accent verzwaren, waardoor aan het rythme overigens niets wordt toe- of afgedaan. Indien men door een of andere oorzaak gedisponeerd zou zijn om aan het begin een opmaat te onderstellen, zou men het vervolg evenzeer natuurlijk in 8/4 maten opvatten, aangezien dan de 2e tot 4e noot wederom een zich telkens gelijk herhalende beweging doen hooren J J J

Dan zou echter aan het slot in plaats van bevrediging een stuitende verwarring ontstaan. Immers de melodische gang zou zijn rustpunt (den grondtoon in de octave) bereikt hebben, terwijl het rythme juist nog zijn laatsten afdoenden slag verwachtte (den rustend aan te houden len tel der 8e maat). Een muziekonderwijzer, die de oefening in deze rythrniek zou willen laten studeeren (tot meerder instructie dan met krachtige klemtonen aangedikt) zal, wil hij het maatgevoel van zijn leerling niet ondermijnen, noodzakelijk, een gewijzigden afloop moeten opgeven, waarbij

Sluiten