Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEPASSING EN BESLUIT. 231

Dit moge voldoende zijn om te bewijzen, dat het Nederlandsche vexsrythme van verschillende tijden een afzonderlijk onderzoek waardig is, en dat de hier gevolgde methode de mogelijkheid schept om de werkelijke rythmische normen en bijzonderheden van den versbouw in het licht te stellen. De oudere spraakkunstige, op het klankgehalte of de klemtonen afgaande beschouwingen zijn slechts in zooverre doeltreffend, als zij regels of aanwijzingen kunnen geven omtrent de meest gewenschte wijze, waarop de woord- en zinsdeelen hun plaats kunnen vinden in het versrythme. Ook dit is zeer zeker niet zonder belang; wie, zooals onze laat- 17e- en 18eeeuwsche dichters naar groote gehjkvloeiendheid streefde, kon zich, zoo hij zijn eigen gevoel niet wilde vertrouwen, die regels ten nutte maken. Waarin echter het versrythme bestaat en waaruit het voortkomt, kan de spraakkunst niet leeren. Voortgezet experimenteel onderzoek en wetenschappelijke beoefening der muziekgeschiedenis, gepaard aan kritische muzikale ervaring, zullen ons oordeel omtrent het rythme verder kunnen volmaken. Afzonderlijke studiën van de rythrniek in bijzondere gedichten en tijdvakken, zullen noodig zijn om de eigenaardigheden van het Nederlandsch versrythme meer in bijzonderheden te doen zien.

Sluiten