Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

Wanneer, gelijk een Aneta-bericht van 16 Mei j.1. uit Weltevreden mededeelt, bij de opening van de nieuwe zitting van den Volksraad, de gouverneurgeneraal, mr. Fock, gezegd heeft, dat opperbestuur en Indische regeering nog in overleg zijn over de aanstaande herziening van de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, doch dat het in ieder geval de bedoeling is o.a. te komen tot behandeling van de Indische j financien en de Indische wetgeving in Indië zelf door I de Indische regeering in overleg met een in Indië 1 zetelend lichaam, dat zooveel mogelijk steeds een ver- t tegenwoordigend karakter zal dragen, onder contróle f van de Nederlandsche wetgevende macht, moge dan ! weer niet voor alles de ministerieele aanschrijving het meeste gewicht in de schaal leggen, moge dan voor |i dat deel der bevoegdheden, dat uit den Haag naar I Buitenzorg en Weltevreden, Paramaribo en Willem- I stad wordt overgebracht, de regeering der overzeesche j gebieden zelf verantwoordelijk zijn aan aldaar geves- 1 tigde vertegenwoordigende lichamen, al blijft de Koning 1 bevoegd een hem mishagend landvoogd terug te roepen, ' en al bhjft aan de Staten-Generaal zoo noodig het laatste woord.

Het zou niet zonder waarde zijn de hiergenoemde rechtsvragen ook eens onder het oog te zien Voor het koloniale staatsrecht van Engeland, Frankrijk, Amerika, enz. Wn beperken ons echter tot het Nederlandsche.

Sluiten