Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

Putte het reglement samengesteld had? Evenmin als Keuchenius in 1889 twijfelde en onzeker was omtrent de bedoelingen van dat reglement, evenmin behoefde minister Cremer zich bezorgd te maken omtrent de uitlegging, want de regeering was immers „tot nog toe niet voor de vraag geplaatst of zoodanig onderwerp bij Koninklijk besluit mocht worden geregeld". De Staten-Generaal waren wel goedgeloovig. Jammerlijk einde van een op zulk een breeden liberalen grondslag opgezet regeeringsreglement.

Onderwijl maakte de regeering in 1901 haar heele voorstelling van zaken m.i. tot een bespotting, toen zij bij hetzelfde artikel toch nog de onderwerpen, belastingen en geldleeningen aan regeling bij koloniale verordening of wet overliet, daarbij den Koning daartoe uitsluitende en dus toegevende, dat de wet den Koning mag uitsluiten. Hoe verklaart de minister bovendien de opvatting uit het bekend geworden artikel van de geheime instructie, hiervoren') aangehaald, waarbij de regeering toch zelfs voor het Nederlandsch-Indisch reglement den gouverneur-generaal als de eenig bevoegde autoriteit erkent voor die gevallen, waartoe hij door den wetgever uitgekozen is?

Ondanks het groote overwicht der Kroon in de koloniale huishouding, kon het opperbestuur zich somwijlen niet weerhouden op onwettige wijze nog aan des landvoogds macht afbreuk te doen. Ik noem hier artikel 49 Indisch regeeringsreglement, zooals het gold vóór de wijziging in 1915, waarbij de drie laatste leden werden toegevoegd. Lid 2 was wel noodig om

') Zie blz. 12.

2

Sluiten