Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

de in dit artikel bedoelde soort van verantwoordelijkheid van den Gouverneur aan den Koning te omschrijven met dezelfde woorden, als zijn gebezigd in art. 37 van het Indisch regeringsreglement, waar eenvoudig gezegd wordt: De GouverneurGeneraal is met opzigt tot de uitoefening van zijne waardigheid, verantwoordelijk aan den Koning." Die uitdrukking doen en laten werd oudtijds veel gebezigd, om uit te drukken wat men niet juist wist te bestempelen, maar is geheel in ■ onbruik geraakt in onze wetgeving. En daarom wensch ik aan den Minister te vragen, of bij hem bezwaren tegen de door mij bedoelde wijziging bestaan. Ik geloof dat de bedoeling dan juister en eenvoudiger zal worden uitgedrukt. Waarop minister Fransen van de Putte antwoordt, dat hij liever deze redactie behoudt, omdat de uitdrukking „doen en laten" speciaal moet weergeven de bewoordingen van letter^1), artikel 3 der wet op de ministerieele verantwoordelijkheid van 22 April 1855 (S. 33), welke bewoordingen ook in letter c artikel 22 van het ontwerp waren overgenomen, terwijl genoemde wet op de ntinisteriëele verantwoordelijkheid nog niet bestond, toen het regeeringsreglement voor Nederlandsch-Indië tot stand kwam2). Doch dat artikel37 bedoeld was om in een algemeen artikel aan te geven, dat de landvoogd gebonden was aan alle 's Konings bevelen, zegt de minister niet.

Om der wille van de woorden „doen en laten,"

') Luidende: Die beschikkingen nemen of bevelen geven of bestaande beschikkingen en bevelen handhaven, waardoor de bepalingen der Grondwet, van wetten of algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den Staat of van zijne koloniën en bezittingen in andere werelddeelen worden geschonden;

2) Bordewijk, blz. 89 en 90.

Sluiten