Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

Naast die Koninklijke bevelen, welke den landvoogden over afzonderlijke, te regelen, of te beslissen quaesties toegezonden worden, hebben de gouverneurs-generaal van Ned.-Indië, gedurende hun bewind acht te slaan op een hun door den Koning verstrekte instructie. Nergens in het reglement voorgeschreven, werd zij op 5 Juni 1855 bij gewoon Koninklijk besluit vastgesteld en nooit openbaar gemaakt, ondanks den aandrang, daartoe door de Staten-Generaal bij verschillende gelegenheden geoefend. Slechts een enkele maal werd de inhoud van een der artikelen openbaar, hetzij door mededeeling in staatsstukken of bij mondeling debat door een minister, hetzij door uitlatingen van ambtenaren. Een belangrijke wijziging schijnt in 1869 plaats gehad te hebben onder minister De Waal (1868—1871) gedurende het bewind van gouverneurgeneraal Mij er (1866—1871), terwijl kleinere aanvullingen en veranderingen in de jaren 1858, 1862,1870 en 1871 tot stand kwamen,') zoodat men wel erop verdacht moest zijn, dat de tegenwoordige instructie in alle artikelen niet meer gelijkluidend kan zijn aan die, welke minister Pahud aan de kamerleden onder geheimhouding ter inzage verstrekte bij de behandeling van het regeeringsreglement2). Voor de gouverneurs van Suriname en Curacao moeten geen geheime algemeene instructies bestaan. De reglementen van 1818 en 1827 noemen in artikel 373) dergehjke instructies.

') Handelingen eerste kamer 1874-1875, blz. 285. 2) Memorie van toelichting van 15 December 1853, § 4, Keuchenius II, blz. 179.

s) Luidende : De Gouverneur-Generaal handelt wijders naar

Sluiten