Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

waarbij wij in het oog moeten houden, dat deze reglementen door commissarissen-generaal zijn vastgesteld.

Welke waarde moeten wij aan de instructie hechten? M. i. een verzameling opgeteekende Koninkhjke bevelen, welke den landvoogd voor zijn bewind algemeene Innen aangeven, voorschriften ter aanvulling van het regeeringsreglement, mits deze niet met den geest daarvan in strijd komen. Vermoedelijk is de inhoud echter niet zoo onschuldig; althans de oudminister van koloniën I. D. Fransen van de Putte merkt op 29 December 1893 in de eerste kamer nog op, nadat hij reeds minister Van Dedem (1891-1894) op de slechte practijk der ministerieele bevelen, ook naar aanleiding der instructie gewezen had: ')

„Ik dank den Minister ten zeerste voor de vriendelijke toezegging om de instructie van den Gouverneur-Generaal nog eens onder de oogen te zien. Zoo naïef ben ik niet, dat ik het antwoord van den Minister niet verwacht had, toen hij zeide: Die instructie is van 1855; gij zij t daarna tweemalen Minister geweest. Is sedert in die instructie niet aanhoudend gewijzigd en aangevuld ?"

Nogmaals wordt er zeer krachtig aangedrongen op openbaarmaking van de geheime instructie in de voorloopige verslagen der eerste kamer op de Indische begrootingen van 1895 en 18962).

Voor zoover wij hebben kunnen nagaan, zijn de

de bijzondere Instructie of Instructiën, hem door Zqne Majesteit gegeven, of te geven.

') Handelingen eerste kamer 1893-1894, blz. 177.

2) Handelingen eerste kamer 1894-1895, blz. 33; 1895-1896 blz. 38.

Sluiten