Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

duidelijke bepalingen worde gebracht.

Artikel 70 '): De in artikel 71 regeerings-

(uit 1855) reglement bedoelde reglementen

en keuren van politie door de ambtenaren met het hoogste gewestelijk gezag bekleed, te maken, mogen niet worden afgekondigd, alvorens zij door den gouverneurgeneraal zijn goedgekeurd. Artikel 77a): De gouverneur-generaal zal

(uit 1855)3) zooveel mogelijk godsdienstzin

en zedelijkheid bevorderen.

Hij weert inzonderheid de ambtenaren, die zich onzedelijk gedragen, uit het binnenlandsch bestuur. Hij zal het gebruik van opium onder de Inlandsche hoofden met nadruk tegengaan. Deze weinige artikelen geven intusschen wel eenige stof ter bespreking. Artikel x is juist een artikel van de soort, welke men verwachten kan, daar waar het regeeringsreglement geen residentie den landvoogd aanwijst, en behoort m. i. in een instructie thuis. 4) Artikel y en 4 behooren bij artikel 20 regeerings-

') Aankef ordonnantie 1858, Ind. S. no. 17. Bijblad enz. no. 329.

*) Memorie van antwoord Indische begrooting 1890, bijlage B, nos. 39-40, blz. 27.

*) De jaartallen duiden aan in welke jaren deze artikelen zijn vastgesteld. vfW1"'*

4) Uit artikel 17, lid 4, concludeert men, dat de zetel der Regeering, Batavia moet zijn.

Sluiten