Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

reglement, waarbij wij (reeds hierboven vermeld), geen bezwaar kunnen maken' tegen artikel y, terwijl artikel 4 besproken zal worden bij de ministerieele bevelen. ') Gaarne zouden wij ons aan de zijde van professor Kleintjes scharen, die niet kan aannemen, dat de macht, welke gratie toekent, niet het recht zou hebben tot rehabiliteeren,2) doch dezelfde wetgever die den landvoogd tot gratieeren bevoegd verklaarde, heeft ook dit artikel der instructie onder de oogen gehad. 3)

Behoeft de instructie niet den legislatieven vorm van een algemeenen maatregel ? In het Moederlandsche staatsrecht kennen wij de instructie voor den commissaris des Konings in elke provincie, een algemeenen maatregel van bestuur van 27 September 1860 (S. 52). Voor het overzeesche staatsrecht is één algemeen antwoord blijkbaar niet te geven. Legislatief zijn sinds 1867 de door den gouverneur-generaal vastgestelde instructies voor de hoofden van gewestelijk bestuur, de regenten en de distriktshoofden op Java en Madoera (ordonnantie van 30 Augustus 1867 Ind. S. 114); bij administratief gouvernementsbesluit is vastgesteld de instructie voor de zelfstandige patihs op Java en Madoera (gouvernementsbesluit van 22 Augustus 1911, Ind. S. 475), verder een gouvernementsbesluit van 25 Maart 1874 (Ind. S. 93) betreffende de instructie van onderdistriktshoofden en twee

') Hoofdstuk V.

2) Staatsinstellingen van Ned. Indië, 1918, dl. II, blz. 175.

3) § 4 der memorie van toelichting op het wetsontwerp, Keuchenius II, blz. 179.

Sluiten