Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

ordonnanties, respectievelijk van 21 November 1902 (Ind. S. 421) en 31 December 1915 (Ind. S. 747) betreffende de instructies van Europeesche en Inlandsche gezagvoerende ambtenaren en hoofden. Wanneer artikel 28, hd 2, letter a, van het regeeringsreglement den gouverneur-generaal het verplichte hooren voorschrijft van den Raad van Indië voor alle instructies en reglementen, het algemeen of gewestehjk bestuur betreffende, op zijn last ontworpen, dan moet dat dus blijkbaar aldus worden verstaan: „tenzij zulke instructies den vorm van een ordonnantie behoeven". De instructies toch zijn legislatief, wanneer zij bepalingen behelzen die algemeen bindend werken, administratief wanneer zij uitsluitend gelden voor de geïnstrueerde personen in hun ambtsbediening, een afpaling geven van een hun door het staatrecht gegeven functie. Ook bij de instructie van den landvoogd hangt de legislatieve öf administratieve vorm (en daarmee de al dan niet verplichte publiciteit) derhalve af van den inhoud, dien wij niet kennen.

Ten slotte blijft ons nog over een woord te wijden aan het toetsingsrecht van de landvoogden. Bij het door ons ingenomen standpunt omtrent de macht der landvoogden, moeten wij dit toetsingsrecht hun toekennen.

Artikel 38 van het Nederlandsen-Indisch, artikel 22 van de W estindische regeeringsreglementen regelen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid der landvoogden, waarin de bepalingen voorkomen, dat zij aansprakelijk zijn, wanneer zij beschikkingen nemen, of bevelen geven, waardoor de bepalingen der reglementen of van andere aldaar geldende wettelijke

Sluiten