Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

slaan,') en gelastte minister De Waal den gouverneur de Rouville, om Guzman Blanco cum suis uit te zetten.

De Koloniale Raad en de bevolking van Curacao, waarschijnlijk beter op de hoogte van de toestanden in Venezuela dan de Nederlandsche zaakgelastigde te Caracas, protesteeren heftig, doch Nederland zou zijn internationaal aanzien hoog houden, met het gevolg, dat Guzman Blanco, voordat het besluit ten uitvoer wordt gelegd, weet uit te wijken, veertien dagen later president van Venezuela is en gedurende eenige jaren de Nederlandsche regeering de noodige aanleidingen verschaft tot het richten van vertoogen.2)

De Koloniale Raad van Curacao had in 1918 een inkomstenbelasting op verhooging van het inkomen vastgesteld. 3) Op een verzoekschrift van een ambtenaar, die zich door den aanslag bezwaard gevoelde, wordt den gouverneur bij ministerieele missive van 2 November 1918 opgedragen, dat, mocht de Raad van Beroep (een in hoogste instantie oordeelend rechtscollege)! weigeren den aanslag te verminderen, bedoelde persoon de betaalde belastingpenningen terug te betalen. Een tweede missive dd. 8 Januari 1920 geeft een uitleg aan deze verordening, als zouden rechtspersonen niet buiten den aanslag vallen en wel

') Zou men dus moeten aannemen, een verblijf, voordat zij zich op Curacao vestigden ?

a) Mr. K. H. Corporaal: De Internationaalrechtelijke betrekkingen tusschen Nederland en Venezuela, 1816-1920. Acad. proefschrift Leiden 1920, blz. 229-273.

Handelingen tweede kamer 1869-1870, blz. 1776-1781.

3) Publicatieblad 1918, no. 7.

Sluiten