Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

dat komt mij al zeer vague en onbestemd voor. De minister, waarvan sprake is, zal toch altijd moeten zijn de minister door den Koning speciaal belast met dat departement van algemeen bestuur, dat met den Gouverneur direct in betrekking staat. Nu kan de Koning departementen bijeenvoegen en dus ook het Departement van Koloniën bij een ander voegen; maar de minister, die den last geeft, zal altijd door den Koning bepaald zijn aangewezen. Als men dus hier las: „doch waarvan hem de uitvoering van 's Konings wege is opgedragen", dan laat men de vraag in het midden. Ik acht het echter verreweg beter te lezen : „door den Minister van Koloniën" dan door een Minister, want de hier bedoelde Minister is op dat oogenblik altijd Minister van Koloniën. De bedoeling van lit. a is ook duidelijk. De Gouverneur mag geene uitvoering geven aan een besluit of eenige beschikking wanneer daarvan hem de uitvoering niet is opgedragen. Hij handelt nooit op zich zeiven, maar altoos als < lasthebber, dus als plaatsvervanger van den Koning, die hem door tusschenkomst van den verantwoordelijken Minister zijne bevelen geeft. Men kan lit. a dus niet laten wegvallen. Men kan alleen lezen: „waarvan hem de uitvoering niet van 's Konings wege is opgedragen"; dat zou dan het amendement moeten wezen en zoo ook ten aanzien van lit. d. De Koning moet steeds last geven en dit moet geschieden door tusschenkomst van den Minister. Ik stel er dus prijs op te zeggen, dat de Minister bevel tot de uitvoering aan den Gouverneur moet geven, want de Minister is anders niet langer verantwoordelijk tegenover de Kamer. Ik zie mitsdien in dit amendement geene verbetering, want men moet de redactie daarvan in verband met de eischen der constitutionele regering in het algemeen beschouwen.' ')

Het amendement van Van Bosse werd verworpen,

<) Bordewijk, blz. 98.

Sluiten