Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

Ministers, de Gouveneur-Generaal heeft misgetast. Maar moet de Minister ook dan wanneer eene zaak van met overwegend groot belang is, wanneer hij berusten moet in hetgeen de Gouverneur-Generaal gedaan heeft, een maatregel verdedigen dien hij niet kan goedkeuren, of mag hij doen blijken dat hij zijne goedkeuring aan dezen of genen maatregel heeft moeten onthouden? Wanneer men de zaak uit een practisch oogpunt beschouwt, is het onmogelijk te eischen. dat de Minister in alle opzigten onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid op zich neemt van de daden, die een zelfstandig, onder zijn bestuur staand Opperlandvoogd verricht heeft". ')

En mr. Van Twist:

„Het eerste punt dat, naar ik meen, vast staat is dit, dat de Gouverneur-Generaal ondergeicbikt is aan het Opperbestuur; zoo zelfs, dat hij volgens art. 38 van het Regeringsreglement strafbaar is, „wanneer hij opzettelijk nalaat of grovelijk verzuimt uitvoering te geven of te doen geven aan Koninklijke besluiten of beschikkingen".

Een tweede punt, dat ik meen dat vaststaat, dat evenzeer bij het Regeringsreglement aan den Gouverneur-Generaal in het bestuur van Indië tot zekere hoogte zelfttandigbeid is gegeven; en dat de Minister van Koloniën dus in ttrüd handelt met de wet, wanneer hij medewerkt om door Koninklijke besluiten of beschikkingen op die zelfstandigheid inbreuk te maken; hetgeen evenwel geenszins uitsluit dat de verantwoordelijke Minister van Koloniën bij den aan het Opperbestuur verantwoordelijken Gouverneur-Generaal verhogen, zelfs zeer ernstige vertoogen, kan doen, nopens hetgeen door het Indisch Bestuur is gedaan of verzuimd.

Ik noem een derde punt. Het is dit, dot noch de Gouver-

') Handelingen eerste kamer 1871-18/2, blz. 45 en 46.

Sluiten