Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

opgetreden ministerie-Heemskerk. Dit bevel gelastte den landvoogd den door hem naar Oost-Java gestuurden algemeen secretaris, die voorlichting zou geven over conversie van communale gronden der dessa s in individueel-bezit, terug te roepen. Deze zending van den algemeen secretaris was een gevolg geweest van maatregelen, reeds door den vorigen minister aan den landvoogd voorgeschreven en nog op 7 November 1874 door den nieuwen minister verdedigd1). Wel vroegen op 16 Januari 1875 in de eerste kamer de heeren Pincoffs 2) en Van Vollenhoveu 3) den minister, hoe het mogelijk was een maatregel op 7 November nog te verdedigen en op 9 November daaraanvolgende van meening veranderd te blijken, terwijl buitendien het bevel den landvoogd op 4 November getelegrafeerd was, maar op deze quaestie behoeven wij niet in te gaan.

Het aftreden van gouverneur-generaal s'Jacob was een, onmiddellijk gevolg van het door hem eigenmachtig verleenen van een concessie-verlenging aan de Bilhton-maatschappij en een afkeurend oordeel daarover in de Staten-Generaal. Hier had de gouverneur-generaal tegen de bepaling van de mijnverordening van 9 November 1872 (Ind. S. 1873 no. 217a) in, welke een voorafgaande machtiging des Konings eischte, zonder deze machtiging concessie verleend, op grond dat dit slechts een verlenging van de gecon-

') Handelingen tweede kamer 1874-1875, blz. 73.

2) Handelingen eerste kamer 1874-1875, blz. 169-170.

») Aldaar, blz. 171-172.

Sluiten