Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

belang op een grove wijze heeft verwaarloosd, is op dit oogenblik in mijn oog de minst, de laatst geroepene om eene nieuwe overeenkomst met de Billiton-Maatschappij te treffen." ')

Daarmee was het pleit tegen den gouverneur-generaal beslist.

Gouverneur-generaal Van Rees maakt in 18862) gebruik van het den landvoogden in de artikelen 45 tot 48 van het Nederlandsch-Indisch regeeringsreglement toegekende recht, om de heeren De Sturler en Sol uit te zetten (de z.g. Tjiomas-zaak) 3). De tweede kamer, volgens voorschrift der wet door den minister van het besluit van verwijdering in kennis gesteld, gaat over tot het instellen van een enquête-commissie, terwijl na openbare bespreking een motie wordt aangenomen, waarbij de kamer besluit:

„voor kennisgeving aan te nemen het haar medegedeelde besluit van den Gouverneur-Generaal van 21 Augustus 1886 no. 1; het vertrouwen uit te spreken, dat dit besluit niet langer blnve gehandhaafd dan met het oog op de daarbij betrokken toestanden noodig mocht zijn; en tevens de wenschelijkheid, om door nadere voorschriften de waarborgen in artikel 48 Regeeringsreglement neergelegd, meer te verzekeren." *)

') Aldaar, blz. 255.

*) Besluit van 21 Aug. 1886. Handelingen tweede kamer 1886-1887, bijlage no. 62,2.

*) Mr. P. H. C. Jongmans, De exorbitante rechten van den gouverneur-generaal in de practijk. Acad. proefschrift Leiden 1921, blz. 108-115.

«) Handelingen tweede kamer 1886-1887, blz. 2145-2158.

Sluiten