Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73

als de onderscheiding, die ik, als Hoogstdeszelfs vertegenwoordiger, in deze gewesten, vorderen moet, regtstreeks te kort te doen.

De strekking, die ik bedoel, is de weinig gematigde toon van afkeuring, die in Uwer Excellentie's brieven heerscht, en bijkans al de handelingen der Indische regering treft sedert het tijdstip, dat ik het opperbestuur dezer bezittingen van Kommissarissen-Generaal heb overgenomen, en de intentie, die daarbij ondubbelzinnig doorstraalt, om de teugels der regering van deze gewesten door den Koning aan mij toevertrouwd, uit mijne handen, in die van Uwer Excellentie's ministerie over te brengen, en alzoo de Hooge Regering dezer landen, — met terzijdestelling van alle fondamentele inrigtingen, in afwijking van al het geen immer vroeger, en tot het huidige oogenblik bestaan heeft, (en redelijker wijze kan bestaan) en in lijnregte oppositie, met het geen ooit 's Konings welbegrepen belang gedogen kan — in een bloot administratief werktuig van Uwer Excellentie's ministerie, te herscheppen; dezelve niettemin gelijktijdig belast latende met eene ongedeelde hooge en uitgestrekte verantwoordelijkheid, die slechts van eene, onmiddelijk van 's Konings souvereiniteit afdalende, en daarvan alleen afhankelijke wetgevende en uitvoerende magt, kan worden gevorderd.

Met deze verantwoordelijkheid, die, in de eerste plaats op mij rust, en waarvan ik al het gewigt, en de geheele uitgestrektheid ten volle gevoel, acht ik eene zoodanige verhouding, tusschen Zr. Ms. Gouvernement in Indië en Uwer Excellentie's ministerie, als de bedoeling Uwer Excellentie schijnt te zijn, afgescheiden van nog andere niet minder gewigtige redenen, ten eenenmale onbestaanbaar; en, met de gevoelens, door mij zoo even aan Uwe Excellentie opengelegd, zal het Haar dan ook geenszins kunnen bevreemden, dat ik, op het punt staande om het bewind dezer gewesten te verlaten, en van mijne verrigtingen aan den Koning persoonlijk rekenschap te geven, in afwijking van die bedoeling.

Sluiten