Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

Ik wil dit gaarne aannemen, maar is den Minister niets gebleken van aanschrijvingen, die ten doel hadden om het uitvaardigen van ordonnantiën te beletten en die afhankelijk te maken van Ministerieele aanschrijvingen? ')

De quaestie is zeer zeker hoogst moeilijk, want het is niet tegen te spreken, dat de Minister van Koloniën slechts machtiging van de Kroon te vragen heeft tot het geven van de hier bedoelde bevelen, waarvoor hii toch verantwoordelijk is, om geheel en al te voldoen aan de bepalingen van het Regeeringsreglement.

Maar wordt dat gedaan? En is hier niet, zoo immer van toepassing: que la forme emporte le fond?"2)

In zijn antwoord geeft minister Van Dedem een kijk op de practische verhouding tusschen Koning, minister en landvoogd:

Ik geloof met den geachten afgevaardigde, dat het hier meer geldt eene theoretische dan eene practische quaestie, want dergelijke bevelen komen niet, of zelden in de geschiedenis voor en ik geloof, dat de man, dien de geachten afgevaardigde zou willen opdragen de practijk van het Regeeringsreglement te schrijven, zich hiervan in de archieven zou kunnen overtuigen.

Wat is de gewone loop van zaken ?

De Gouverneur-Generaal, bekend met de verantwoordelijkheid van den Minister, die door den geachten afgevaardigde uit Zuid-Holland, blijkens hetgeen hij over Atjeh gezegd heeft, niet licht wordt geteld, maar zeer ernstig wordt opgenomen, acht zich in sommige gevallen, wanneer hij tot belangrijke maatregelen overgaat, gehouden aan den

') Dat dit juist is, blijkt uit het door ons aangehaalde uit de rede van Mijer.

2) Handelingen eerste kamer 1893-1894, blz. 160-161.

Sluiten