Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

gebruik van de ministerieele aanschrijvingen; de toestand — meent hn — is verergerd, want behalve de twee bovengenoemde staatsrechtelijke factoren, rijn er twee technische bngekomen: de stoomvaart met kortere reisroute en de telegraaf:

„Coen beklaagde zich al in weinig eerbiedige bewoordingen over inmenging van het Opperbestuur. Maar toen werd dat euvel nog beperkt, doordat de communicatie met Nederlandsch-Indië nog zooveel te wenschen overliet. Thans bestaat er versnelde gemeenschap op vaste tijdstippen, en de telegraaf, waarvan het in juiste mate gebruik maken op grooten afstand voor particulieren en zeker voor de Regeering een zeer moeilijk probleem is. ') Een rechtstreeks antwoord op rijn vraag:

„Hebben de aanschrijvingen van den Minister van Koloniën dezelfde rechtskracht als die welke het Regeeringsreglement aan de bevelen des Konings toekent?",

krijgt hij van minister Van Dedem niet te hooren, maar uit het stellen van die vraag kunnen wij opmaken hoe sterk Fransen van de Putte eraan twijfelde. Van Dedem vindt het meer een theoretische quaestie, geeft wel aan hoe alles zich practisch toedraagt, doch eindigt met aan Fransen van de Putte toe te geven: „dat zulk een bevel niet moet gegeven worden zonder ruggespraak met de Kroon en dat te meer, omdat het gevolg kan rijn, dat de Gouverneur-Generaal ontslag uit zijne betrekking vragen zal.'

Dat is een oplossing uit practische overwegingen, ministerieel egoistische.

') Handelingen eerste kamer 1893-1894, blz. 161.

Sluiten