Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

twee ministers meemaakt. Wat is er besproken tusschen minister en landvoogd vóór diens benoeming? Hoe luidde de brief van den minister, waarin hij zijn optreden aan den landvoogd bekend maakte? Hoeveel nadruk werd er gelegd op de ministerieele verantwoordelijkheid en hoe werd deze den landvoogd voorgehouden? Wat houdt de geheime instructie nog meer in, behalve het uitgelekte artikel 4?

Dit alles te beoordeelen valt buiten ons bereik en ons bestek.

Zal de gouverneur-generaal of gouverneur steeds bezonnen moeten handelen, rekenschap en verantwoording en alle gewenschte inlichtingen den minister moeten verstrekken, en zich terdege beraden, alvorens hij 's Konings meening wenscht te hooren over een ministerieel bevel, — nergens, nóch in de Grondwet nóch

in een der regeeringsreglementen, zal hij een beletsel j tegen zulk een beroep op 's Konings medewerking vinden en de continuïteit zal er door bevorderd worden. 1 Mits bescheiden en weldoordacht toegepast, zal zulk 1 een beroep, zijn positie kunnen versterken; de Koning kan het rapport van den minister, het voor en tegen nader overwegen, nieuwe adviezen kunnen ingewonnen, de Raad van State gehoord worden, wellicht alles tot voordeel van de overzeesche gebieden; doch natuurlijk beslist de Koning ten slotte op advies van en onder 1 algeheele verantwoordelijkheid van den minister.

Sluiten