Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

hebben gedragen, daar de extreme daden der hervormers alle direct of indirect op zijn invloed zijn terug te voeren.

Tibor Szamuelly werd geboren in Nyireghaza in Hongarije uit Joodsche ouders, die uit Galicië afkomstig waren, en daar Samuel heetten. Hij had drie broers, die allen een ondergeschikte rol speelden in de revolutie. Zoover als dat is na te gaan, zijn zij alle drie na de onderdrukking van het communisme gedood. Een der broeders werd ontdekt met een handgranaat onder zijn kleeren verborgen in den gang van Horthy's hotel, en neergeschoten door het hoofd van Horthy's lijfwacht. Een nastaand familielid van dezen officier heeft dat uit zijn mond gehoord, en deelde het mij mede. Nauwkeurige feiten over het uiteinde der andere broeders zijn moeilijk te krijgen, daar van de gebeurtenissen na den val van het communisme geen acte werd gehouden, en de ingewijden juist het minste geneigd zijn tot spreken.

Tibor was ongeveer 30 jaar, toen hij het communisme met Béla Kun in Hongarije importeerde. Over zijn jeugd heb ik niets met zekerheid kunnen erueeren. Wel staat vast, dat zijn ouders onder den druk van antisemitische factoren de Karpathen zijn overgegaan; en eveneens, dat het gezin steeds in uiterst behoeftige omstandigheden verkeerde. Vóór den oorlog had Tibor het tot journalist gebracht. Uitgeblonken in eenig opzicht heeft hij blijkbaar nooit. Zoover men nu nog de lotgevallen van een obscuren journalist kan nagaan, blijkt, dat hij in Fiume aan een courant verbonden was, en later in Budapest aan een correspondentiebureau. De naam van journalist zal waarschijnlijk wel het begrip dekken van klerk op een redactiebureau. Ik heb althans nergens iets kunnen vinden van artikels van zijn hand. Hij is korten tijd medewerker geweest van het sociaaldemocratische dagblad Népszava. Volgens meerdere personen, die ik er naar vroeg, zou hij daar wegens een poging tot chantage al reeds weer na eenige dagen zijn ontslagen.

Zoo vindt hem de mobilisatie in Juli 1914 in behoeftige omstandigheden; van zijn ouderlijk* huis vervreemd, schipbreukeling in den maalstroom der hoofdstad. De golf van patriotisme dier dagen sleurde hem niet mee. Zonder het geringste enthousiasme ging hij onder dienst. Over den tijd, dat zijn regiment nog niet in het vuur stond, hebben wij een bericht van KennedyKertész (z. ben.), die met hem samen diende als reservist („Freiwilliger") in hetzelfde regiment. Niemand kon hem lijden, hij werd voor een gemeen karakter gehouden. Tegen zijn ondergeschikten was hij hoogmoedig en ruw, tegen zijn chefs zeer

Sluiten