Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

weinig opmerkelijks; zijn mentaliteit is die van den doorsnee radicalen politicus.

De terroristen.

Leninfiuk, Leninjongens, was de populaire naam voor de terroristen, de kerntroepen in het roode ieger, die onder bevel van Szamuelly stonden. Deze organisatie is oorspronkelijk gevormd uit de Hongaarsche matrozen, die uit Pola terugkeerden na den wapenstilstand, voor het meerendeel rooder dan rood in hun ideeën. Een vloot schijnt een zeer gunstige sfeer te zijn voor roode propaganda; hetzelfde verschijnsel is in Duitschland, Rusland, Frankrijk en Nederland op te merken. Kun behoefde hier slechts leiding te geven; de gewezen matrozen waren zijn eerste volgelingen. Bij het uitbreken der revolutie op 21 Maart 1919 bestond deze groep van communistische matrozen uit ongeveer tweehonderd leden, allen gewapend, en geoefend in het oorlogsbedrijf. Met hun hulp is de omwenteling tot st'and gebracht. Szamuelly breidde na de revolutie dit getal uit tot ongeveer zeshonderd; hij keurde zelf de candidaten. Voor zijn persoonlijk gebruik beschikte Szamuelly over een bijzondere afdeeling der terroristen, de „ambulante groep", die uit 28 man bestond. Hiermede deed hij zijn tochten op het platteland. De minst scrupuleuzen werden bij deze groep geplaatst.

Het roode leger als zoodanig heeft zich eigenlijk niet schuldig gemaakt aan extreme wanwaden. De zeshonderd terroristen, en daaronder speciaal de 28 leden der ambulante groep onder persoonlijke leiding van Szamuelly, zijn voor het communistisch bloedbad, verantwoordelijk. Zonder den suggestieven invloed van dezen satanischen man zou de tweede communistische revolutie in Hongarije misschien even onbloedig zijn verloopen als de eerste, de nationalistische, die een half jaar vroeger plaats vond, in November 1918.

Na de restauratie zijn de algemeen bekende leiders uitgeweken; het roode leger loste zich op; het meerendeel der manschappen (evenzoo de vrouwen in de roode garde) keerde terug tot hun vroeger bestaan. De wandaden der terroristen waren moeilijk te achterhalen. De restaurators maakten korte metten met degenen, die met de wapens in de hand werden aangetroffen; ze werden zonder vorm van proces neergeschoten. Honderden verdachten en eveneens als communisten bekend staande personen, ook die zich niet aan wandaden hadden schuldig gemaakt, werden in concentratiekampen afgezonderd. Enkele terroristen wisten aan de vergeldingsmaatregelen in de

Sluiten