Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

zelfde groep hoort een zekere Tibor Bonyhati, telg van een adellijk geslacht, abnormaal lang maar smal gebouwd, met een klein hoofd en nog meer opvallend smallen hersenschedel. Hij kon niet leeren, deugde niet, verviel tot vegeteeren in de achterbuurten van Budapest, toen hij na den oorlog terugkwam in zijn vaderland.

Een geheel ander beeld geeft de eenige vrouwelijke terroriste llona Teleki te zien. Voor den oorlog was zij medica; na de revolutie sloot zij een communistisch huwelijk met een zekeren Ptczkay. Samen stroopten zij met met hun volgelingen het land af. In de folterkelders van het Batthanyi-paleis en van het parlement constateerde zij den dood der beklaagden, die het vooronderzoek niet hadden kunnen verdragen. Zij moet meerdere malen de getdtalia der gemartelden hebben afgesneden. Een eigenaardigheid van haar was, dat zij bij de tot den dood door den strop veroordeelden gewoon was met een centimetermaatje den omtrek van den hals te meten, iets wat niet den minsten zin heeft. Welke motieven haar daartoe dreven is niet bekend. Deze ethisch defecte vrouw kan met groote waarschijnlijkheid als hysterica qualificecren. Zulke absurde handelingen van een overigens intelligente vrouw zijn misschien te verklaren, als men ze ziet uit den gezichtshoek der hysterische verdringing.

Het verband tusschen wreedheid en sexualiteit uitte zich eveneens duidelijk bij Gabor Schön (fig. VI). Hij was gewoon knappe dochters van bekende personen te laten gevangen nemen, en lang met haar alleen te zijn, volgens zijn zeggen om haar bekentenissen te ontlokken. Speciaal op dit soort misdaad legde hij zich toe. Het schijnt hem meermalen gelukt te zijn, zijn dubbel doel te bereiken.

Ferencz Kakos (fig. VU) is niet door bijzondere daden bekend geworden. Hij was tegenwoordig bij verschillende moordpartijen, waarbij zijn persoonlijk aandeel niet viel te bewijzen. Aan zijn uiterlijk vallen de eenigszins uitpuilende oogen en de vKndervormige verdikking aan den hals op, de vergroote schildklier, welke de teekenaar zeer juist heeft weergegeven. Deze zeer musculeuze man zou een beroepsbokser kunnen zijn; onder slagers kan men meermalen zulke typen vinden. Hebben we hier met een hypomanisch individu te doen, misschien ook met een debiel? Het ontbreken van nadere gegevens laat geen beslissing toe.

Een groote rol heeft József Cserny (fig. VIII) gespeeld, Szamuelly's rechterhand en kommandant der Lenin-jongens. Ten

Sluiten