Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

Roemeensch, de hoofdstad tot op 30 Kilometer genaderd, en werd de moreele en middellijke oorzaak der restauratie. Zonder dien factor zou het misschien anders zijn gegaan; het Parijs van 1789 en het huidige Rusland hadden dan misschien een analogon op Hongaarschen bodem gevonden. De inertie van het landvolk zou dit hebben bevorderd; noch in 1789, noch in Rusland, noch in Hongarije is van den egocentrischen boer eenigen invloed uitgegaan, hoewel zijn ideeën allerminst communistisch zijn. De boer is zoo duizendvoudig door zijn belangen gebonden aan bodem en seizoenwerk, dat elke verandering van zijn dagelijksche belangensfeer zijn ondergang zou beteekenen. Hij is daarom tevreden, wanneer men hem met rust laat. Zonder de wreede sneltochten van Szamuelly zou het communisme onder de Hongaarsche boeren niet zijn gevaarlijkste vijanden hebben gevonden.

De personen van den tweeden en derden rang verdwenen na de restauratie even vlug weer va het tooneel als zij daarop verschenen waren. Enkele, wier daden door getuigen konden worden vastgesteld, zijn bekend geworden door de processen na de restauratie. De meeste terroristen behooren tot dezelfde maatschappelijke laag, die onder normale omstandigheden de misdadigers levert: de psychopathen, de hypomanen, de hypoparanoiden, de wilszwakken, voor het meerendeel afkomstig uit gebrek lijdende gezinnen. Ze zijn zich volkomen goed van hun daden bewust, en haasten zich, terug te keeren in de maatschappij, zoodra het vrije leven van terrorist voorbij is. Het zijn menschen met een antisocialen, vaak een psychopathischen trek; de gevangenissen bevatten voor het meerendeel zulke typen. Het zijn de gelegenheids-revolutionairen; in hun antisociale neigingen is soms een flauwe afschaduwing, soms ook in het geheel niets terug te vinden van de centrale idee, die de leiders bezielt. Voor hen bestaan geen beginselen, enkel omstandigheden. Zulke karakters hebben de scheppende kracht noodig van een Szamuelly, een Attila of een Spartacus, om als volbrengers van den wil van den leider fungeeren. Hier betreden wij het terrein van de massa-suggestie en van de collectieve psychologie.

De Joden en de revolutie.

In Hongarije beschouwt men vaak het drijven der Joden als de oorzaak der roode revolutie. In zooverre is dat waar, dat 18 der 24 volkscommissarissen Joden waren. Daar tegenover staat, dat onder de terroristen slechts weinig Joden voorkwa-

Sluiten