Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iet program

Er zijn vier kommissies, elk ui twee Ijsden bestaande van het uitïoodigendö land en . Rusland en. Duitseh'laïïd en een lid voor de andere a-nden. De eerste kommissie leeft de belangrijkste taak nl. de nitegging en Me • vaststelling der öiiderleelen voor toepassing der r e ^ o 1 u-

i e v a n • C a ö n e s.

Voorzitter! is F&cta, tot de leden beLoort Lloyd^ George.

Dit is ijerreweg de belangrijkste' 'an de gisteren benoemde kommissies, laar zij zieh bezig houdt met den rede in Eurppa in het algemeen en len toestand'van Rusland-in het bijendei Het heet, dat Lloy.d Geörge en uitgewerkt plan voor do behander tng van R u s i and heeft opgesteld, lat hij aan de •kommissie zal voortellen.

_ De tweed iBjöf fmanciefele kommiS ie benoemde Robert Horne tot oorzitter.. Deze ,' verklaarde, dat de iandaeht voornamelijk op twee vraagtukken gevestigd moest blijven, nameijk dfe s t a b i 1 i s e e r i ng van len wisselkoers en do kweeie van den goude n-.-s t a n[aard. Hij stalde voor, de resulaten der onderzoekingen van de des* lundigen, welke onlangs te Londen icbben vergaderd, als voor den te jonden 'hebben -yèa-gadercl als grondiag voor den te verrichten arbeid aan è nemen. iUu

Na eenige opmerkingen van dg zijIe der gedelegeerden 'yran Frankrijk, iusland, Duitschïand, België en den sfedeiiander- Wallenberg,; besloot de :0'nunissie, dat er een ' subkommissie al worden gevormd, bestaande. uit Ie vertegenwoordigers der vijf uiticodigendé mogendheden, alsmede oen ertegenwo prdiger van Duitséhland, Iusland, Nederland, Tsjechö-Siowa:ije, Deriehiarken en Finland, 'Van dè d e r d e kommissie die ich bezig, zal houden met de ekonoaie, deh handel en de hervatting der :akeü,.. Welke Vooral wordt belet door le tarieven van protêktionistiseke lanlen is een Franschman voorzitter.

Do vierde kommissie, welker aak is hot transportwezen en de reifcganisatie en de nieuwe toerusting ■ ■ ■

Sluiten