Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

TROONREDEN —

rhgreringsprogramma's

tot hechte grondslag van krachtige ekonomische en militaire weermacht dienen, van welke laatste echter de vorming zooveel mogelijk zou worden voortgezet.

De Troonrede van 1919 stond in het teeken van den inmiddels ingetreden wapenstilstand. Toetreding tot den Volkenbond werd aangekondigd. Toevoer van noodzakelijke levensmiddelen van over zee werd verzekerd geacht. De levensmiddelenprijzen bleven de volle aandacht eischen. „Ofschoon in belangrijke mate de werkloosheid afgenomen is", heette het, „zal toch het noodige verricht worden om door het uitvperen van werken en- bevorderen van ontginningen, de arbeidsgelegenheid te vergrooten."

De finaticiën vervulden de regeering „met groote zorg". Nieuwe belastingwetten werden aangekondigd, uiterste beperking van uitgaven noodig geoordeeld. In uitzicht werden gesteld een belasting op weeldeuitgaven, een fiskale herziening van het tarief van invoerrechten, een tabaksbelasting en een zegelbelasting. Tegen het maken van woekerwinsten zouden wettelijke maatregelen worden getroffen, een wet op den rechtstoestand van ambtenaren ingediend en het overleg omtrent de administratieve rechtspraak hervat. Een wet op het bewaarschoolonderwijs werd aangekondigd.

De oplossing van het d e f e n s i e-v r a a g s tu k kon eerst worden ter hand genomen, „wanneer omtrent de internationale regeling, door den Volkenbond beoogd, meer zekerheid (zou) zijn verkregen".

Bevordering van waterstaatswerken, spoedige indiening van "voorstellen voor de elektriciteitsvoorziening werd in uitzicht gesteld, bevordering van luchtvaartverkeer aangeroerd. Op ekonomisch gebied heette het voorts, dat het noodig was, aan zekere tijdelijke regelingen, die onder den druk der tijdsomstandigheden waren ontstaan, een blijvend karakter te geven. Zoo zou de Noodboschwet moeten vervangen worden door eene regeling ter voortdurende bescherming van onze bosschen en zou ter "vervanging der Binnenschepenwet eene wettelijke regeling van het Binnenscheepvaartbedrijf worden voorgesteld.

„Een nieuwe Jachtwet zal worden ingediend", heette het.

„Regeling der winkelsluiting' bij de wet is in voorbereiding. De mogelijkheid tot het verkrijgen van kleingrondbezit dient "tot anderen dan tot de landbouwarbeiders te worden uitgebreid. Voorstellen tot bevordering van de steenkolenproductie zullen U onverwijld bereiken."

Ingediend zouden voorts worden voorstellen tot wijziging van de Woningwet, tot bevordering van de vreedzame bijlegging van arbeidsgeschillen, tot regeling van de arbeidsbemiddeling en tot regeling van de werkloosheidsverzekering. Een Landbouw-arbeidswet, een Landbouw-ongevallenwet, alsmede voorstellen be-* treffende de ziekenverzorging van on- en minvermogenden waren in- voorbereiding.

Sluiten