Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

TROONREDEN — REGEERINGSPROGRAMMA'S

grondslagen der gewestelijke en plaatselijke bestuursinrichting in Nederlandsch-Indië was daar te lande in behandeling en zou in den loop van dit zittingjaar ter overweging worden aangeboden. Mede zouden de Kamers voorstellen bereiken „tot' versterking der middelen van Nederlandsch-Indië en tot ontginning van de aardolie-bronnen van Djambi."

De Troonrede van 1921 sprak van noeste vlijt en angstvallige spaarzaamheid, ook voor de overzeesche gewesten.

Met waardeering en ingenomenheid werd gewag gemaakt van. het door de in den Volkenbond vereenigde Mogendheden genomen besluit, tot vestiging van het Parmanent Hoi van Internationale Justitie te 's-Gravenhage.

„De afdoening van de in het afgesloten tijdvak voorbereide wettelijke maatregelen, allereerst de herziening van de Grondwet, zal Uwe volle toewijding vorderen", heette het verder.

„Met partieele herziening van verschillende onzer Wetboeken zal worden voortgegaan.

Een wetsontwerp tot regeling van het levensverzekeringsbedrijf zal U zeer spoedig bereiken.

Ter versterking van de Zeemacht, vooral met het oog op de verdediging van Nederlandsch-Indië, zal een voorstel worden ingediend", dus bezuiniging, maar een nieuwe vlootwet!

„In voorbereiding is een wetsontwerp, zoo heette het verder, dat beoogt de mogelijkheid te openen om vrijstelling van militairen dienst te verleenen aan hen, die daartegen ernstige gewetensbezwaren koesteren.

• Voorstellen tot wettelijke regeling van de ruilverkaveling en tot herziening van de bepalingen betreffende de pacht-overeenkomst zullen worden ingediend.

Ontwerpen tot wijziging en aanvulling van de Arbeidswet, de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet zullen U weldra bereiken.

In afwachting van de totstandkoming der voorgestelde wijzigingen van de Grondwet, wordt eene daarbij uitsluitende herziening van het Regeeringsreglement voor Nederlandsch-Indië voorbereid."

Natuurlijk waren de meeste dezer laatste aangekondigde voorstellen parade-paarden tegen de verkiezingen van 1922.

Niet alle regeeringsvoorstellen intusschen, die in den loop der jaren werden aangekondigd en gedaan, werden in de Troonrede genoemd. De Arbeidswet wordt b.v. niet met name genoemd, al kan men hare aankondiging zoeken in de toezegging in 1918 in den „opbouw der sociale wetgeving," die zou worden „voortgezet"'Merkwaardig is voorts, dat wel de Troonreden een godsdienstig karakter vertoonen, doch dat van de indiening eener Zondagswet in geen van alle wordt gerept. Men vindt overigens in de volgende hoofdstukken nader, zooveel mogelijk, de geschiedenis van de gestie van het kabinet-Rnys weergegeven.

Sluiten