Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ

20

En de komm. „Tribune", die toch met deze personen meermalen „revolutionair" kontakt had, schreef ervan:

„Resumeerende: dit kongres was niet in staat eenige symptomen van strijdleven en daadwerkelijke aktie voeren naar voren te brengen, wat ook o.m. blijkt uit hetleit, dat men de aktie-Groenendaal totaal genegeerd heeft. Nu, dan maar weer rustig aan tot Paschen".

(Zie „Het Volk" van 17 Oktober '21).

Niet alle anarchisten zullen de daad van het Frankenslag in Nov. 1921 goedkeuren. De Anti-Mil. Vereen, maakte zich er ook van los, terwijl reeds in 1918 Rijnders zich los maakte van de jongensdaad tegen het kruithuis bij Amsterdam. Maar 18 Nov. 1921 zeide Rijnders (volgens de „Tel." van 19 Nov.) in een openbare vergadering in „Casino" te Amsterdam, sprekend over den bomaanslag:

„Als de jongens ons geraadpleegd hadden, was 't misschien niet gebeurd, althans niet zóó gebeurd." (Gelach).

En verder: „De „jongens" hebben fouten gemaakt, eigen aan haastig en vurig werk. Hun grootste fout was, dat ze na de daad zoo gemakkelijk in den muil van den leeuw geloopen zijn. Niet tot het zich onthouden van geweld, maar tot het vermijden van die fouten riep spr. zijn hoorders op. (Applaus).

Later werden bommen geworpen in een politiebureau te Amsterdam. ...

Dit en dergelijk geweld heeft in Hongarije de witte terreur van Horty en anderen uitgelokt en sterk gemaakt; terwijl in Italië de fascisten op zulke daden hebben geantwoord met een terreur, tienmaal brutaler en bloeddorstiger dan die der kommunisten. Om van Beieren en andere deelen van Duitschland maar niet te spreken.

ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ.

De grondbeginselen van de partij van dr. A. Kuyper zijn vrijwel bekend. Wij memoreeren slechts, dat volgens de eerste artikelen van haar Program van beginselen, reeds van 1878 afkomstig, de A, R. Partij belijdt:

1. De Antirevolutionaire of Christelijk-historische richting vertegenwoordigt, voor zooveel ons land aangaat, den grondtoon van ons volkskarakter, gelijk 'dit,, door Oranje geleid, onder invloed der hervorming, omstreeks 1572, zijn stempel ontving; en wenscht dit, overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand, in een vorm, die aan de behoeften van onzen tijd voldoet, te ontwikkelen.

2. Noch in den volkswil, noch in de wet, maar alleen in God vindt zij de bron van het souvereine gezag, en verwerpt mitsdien eenerzijds het beginsel van Volkssouvereiniteit; terwijl zij anderzijds de Souvereiniteit van Oranje eert, als onder leiding Gods in onze geschiedenis geworteld; door de mannen van 1813 in den

Sluiten