Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ

22

gedaan! De verkiezingsdwang is geaccepteerd, ondanks alle getoorn daartegen, nog in bovenbedoeld werk door den Leider (zie „Anti-rev. Staatkunde", II, bladz, 363 e.v.) Het staatspensioen kwam er praktisch, ondanks alle dogmatische bezwaren der anti-revolutionairen.

De wettelijke beperking van den arbeidsdag tot 8 u r e n zegevierde, tegen alle getheoretiseer over het noodzakelijke van het verband hiervan met het fameuze „wetboek van den arbeid". Tegen de staatsloterij wordt wat gemopperd, maar af te schaffen is zij niet en de anti-revolutionairen regeeren met lieden, die haar liever willen uitbreiden, om zwendel tegen te gaan. De volstrekte Zondagsheiliging is niet doorvoerbaar, zonder het heele „christelijk" régime te ondermijnen; de ingediende Zondagswet is een amfibie-achtig prul, dat niemand kan bevredigen. Aan tentoonstellingen, die op Zondag geopend zijn, wordt regeeringssubsidie verleend, zelfs opera's worden door den Staat gesteund, onder kerkelijk. bewind. En de aanstaande anti-revolutionaire leiders spelen het roerende tooneelstuk: „De Tante van Charleyl"....

„Nu hangt een anti-revolutionair minister van financiën den konservatief op financieel gebied uit; hij verdedigt zijn beleid niet met bijbelteksten, doch met moppen — als hij om eenige vooruitstrevendheid wordt aangezocht. Voorts wordt het militairisme het hevigst door de anti-revolutionairen gediend, waarbij vergeleken de kaholieken nog redelijke menschen zijn.

„Wat de strevingen op ekonomisch terrein aangaat — broeder Smeenk is de aanvoerder der reactie, tegen alle zucht, ook in eigen boezem, om door socialisatie de maatschappij te redden uit de kapitalistische impasse. Vele katholieke koalitie-broeders zijn er al weer bolleboozen van den vooruitgang bij.... wie meende, dat een aktiever vooruitstrevendheid en proletarische gezindheid uit Arnhem zou komen, is falikant uitgekomen. De socialisten en de socialisatie bestrijden is in het blad „Patrimonium" de hoogste lust".

Merkwaardig is intusschen, hoe ook koalitie-genooten, als de Chr. Historischen, overtuigd'Zijn van het konservatisme der Anti-Rev. partij. Zoo schreef begin Juni '21 de „Zuid-Hollander", een christ.-hist. blad, het volgende, overgenomen in Het Volk van 10 Juni,

Zelve weten wij maar al te wel hoe het in de kringen der Gereformeerde arbeiders gesteld is, en dat een groot deel hunner het beleid der A.-R. partij en den druk der geestelijke leiders méér dan moede is. Ontkend kan niet worden, dat de A.-R. partij in de laatste jaren de minst vooruitstrevende en de meest mammonistische partij zich heeft betoond, ondanks hare schoone beginselen. En wij zijn dan ook overtuigd, dat deze partij meer de revolutie bevordert dan socialist en kommunist samen, dewijl zij juist alle demokratische elementen in haar midden revolutionair maakt". (Zie nog onder „Koalitie-arbeiders".)

Sluiten