Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

WASHINGTQH

2e. voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot het ontwerp-verdrag van Washington betreffende den arbeid van vrouwen vóór en na hare bevalling;

3e. goedkeuring van het ontwerp-verdrag van Washington betreffende de vaststelling van den leeftijd, waarop kinderen mogen worden toegelaten tot het verrichten van arbeid in nijverheidsondernemingen;

4e. goedkeuring van het ontwerp-verdrag van Washington betreffende den arbeid van vrouwen gedurende den nacht.

5e. voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot het ontwerp-verdrag van Washington betreffende de werkloosheid;

6e. goedkeuring van het ontwerp-verdrag van Washington betreffende den nachtarbeid van jeugdige person en, Werkzaam in de nijverheid.

De arbeidsduur in de nijverheid is door de konferentie bepaald op 8 uren per dag en 48 uren per week. De regeling laat overuren alleen toe voor tijdelijke opeenhooping van werk, dus. kent niet een uitbreiding als onze Arbeidswet in de artt. 26 en 27 en ook ten deele in art. 28 die kent. Daarom stelde de regeering hierbij voor, slechts de bevoegdheid tot toetreding te verleenen, opdat zij wachten kan tot „zekerheid is verkregen, dat een voldoend aantal staten, wier konkurrentie op het gebied der nijverheid Nederland heeft te duchten, hét ontwerp-verdrag zal bekrachtigen". Ook het vervoer valt volgens de verdragen Onder de nijverheid, zoodat onze Arbeidswet voor de voerlieden niet kan blijven volstaan met een 10-urigen werkdag en 55-urig» werkweek. Voor overwerk moet 25 pCt. extra-loon per uur worden vergoed; ook dit staat niet in onze Arbeidswet.

Voor de vrouwen, gehuwd of ongehuwd, eischt het 2e ontwerp-verdrag: 1°. verbod van arbeid binnen zes weken na de bevalling; 2°. recht om den arbeid neer te leggen zes weken vóór den vermoedelijk en datum der bevalling; 3°. recht op uitkeering van ziekengeld over den onder 1° en 2° genoemden tijd} 4°. recht op kostelooze medische behandeling; 5°. recht op gelegenheid om het kind gedurende den werktijd te zoogen; 6°. verbod om de vrouw den dienst op te zeggen gedurende zekeren tijd vóór en na de bevalling.

De ministers zijn van gevoelen, dat een toetreden tot dit verdrag geen bedenking behoeft te ontmoeten. Het verdient huns inziens toejuiching, „dat internationaal het nemen van maatregelen van moederschapszorg, als bovengenoemd, ten behoeve van de arbeidster wordt geregeld. De meeste dier maatregelen achtte zij zelfs zoozeer een sociaal belang, dat zij de toepassing er van zouden willen bevorderen, ook wanneer andere landen daartoe niet overgingen". j

Ook het verbod van kinderarbeid beneden 14 jaar wordt terstond aanvaard.

Sluiten