Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AfiBËlDSKONFERENTIE VAN DEN VOLKENBOND

38

De bepalingen van het ontwerp-verdrag „betreffende den arbeid van vrouwen gedurende den nacht" zijn in hoofdzaak gelijkluidend aan die van de konventie van Bern van 1906 betreffende het verbod van nachtarbeid van vrouwen in nijverheidsAndernemingen. Waar Nederland tot laatstgenoemde konventie toetrad, meent de regeering, dat het geheel in de lijn ligt, welke door ons land tot dusverre ten aanzien van de internationale arbeidswetgeving gevolgd is, dat ook tot dit verdrag van Washington toegetreden wordt.

Inzake werkloosheid wordt de verplichting opgelegd tot wederzijdsche inlichtingen, kostelooze arbeidsbemiddeling en wederzijdsche verzekering tegen werkloosheid voor zoover die in de betrokken staten bestaat. Tot toetreding in dezen vroeg de regeering alleen de bevoegdheid, daar de termijn te kort bleek.

Het beginsel, in het ontwerp-verdrag „betreffende het verbod van nachtarbeid in nijverheidsondernemingen voor jeugdige personen is sinds lang in de Nederlandsche arbeidswetgeving neergelegd, al bleef daarbij de leeftijdsgrens van jeugdige personen tot 17 jaar beperkt. De Arbeidswet 1919 breidde echter die grens tot den 18-jarigen leeftijd uit en is daarmede geheel in overeenstemming met het verdrag.

De Engelsche regeering beging de trouweloosheid, de ontwerpverdragen niet aan de wetgevende macht te willen voorleggen, terwijl ook een paar Scandinavische rijken en het Zwitsersche rijk in sommige opzichten aarzelden. De Ver. Staten van Amerika hielden zich er steeds buiten. Ook in Nederland gingen stemmen in werkgeverskringen op — als in de N. Rott. Ct. — om de toetreding te ontraden, met het oog op de toestanden in de nijverheid in verband met het konkurrentie-bezwaar. Men zag boven, dat de regeering reeds voorzichtig genoeg is en geen reaktionaire aansporingen daartoe behoeft!

De „aanbevelingen" der konferentie betroffen de bestrijding van miltvuur en bescherming van vrouwen en kinderen tegen loodvergiftiging, de instelling van een Staat s-g ezondheidsdienst en het gebruik van witten fosforus in de lucifers-fabrikage, de bestrijding der werkloosheid door overnemen van arbeiders, van elkander, door de verschillende landen en de wederkerigheid bij de behandeling van buitenlandsche arbeiders. (Zie bijvoegsel van Maandschrift van het Centr. Bureau v. d. Statistiek, Maart 1920).

Genève. — Er ontstond een geschil tusschen de regeering en moderne vakbeweging over te zenden arbeiders-afgevaardigden.

Dé landen kannen zich volgens de statuten ter konferentie doen vertegenwoordigen door vier personen, van welke er twee afgevaardigden van de regeering zijn, voorts één van de werkgevers en één van de werknemers. De twee laatstgenoemde

Sluiten