Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARBEIDSVOORWAARDEN

44-

thans tegenover de arbeiders de moraal prediken, terwijl zij, die aan het hoofd «taan van het produktiewezen, hebben gehandeld op een wijze, die spot met alle sociaal gevoel". (Bladz. 268 Hand )

Het spreekt vanzelf, dat ook bij werkverschaffing, met name bij dié van produktieven aard, de arbeiders verplicht zijn, hun arbeidskracht behoorlijk te geven. Men werkt de werkverschaffing tegen, indien men als arbeider de productie onnoodig duur maakt en aldus een wapen geeft in de handen van hen, die hem met een armzalige fooi willen afschepen.

Op het kongres van het Vakverbond op 31 Oktober 1921 ts Utrecht keurde de inleider van der Walle daar ook onverbloemd het lijntrekken bij werkverschaffing sterk af. Doch hij voegde, er bij, dat de arbeiders dan ook niet afgescheept moeten worden met een loon, waarvan ze niet kunnen bestaan.

ARBEIDSVOORWAARDEN.

Overal waar dit kon is de sociaaldemokratie in de StatenGeneraal opgekomen voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel, ook dus in bedrijven of instellingen, die indirekt onder het gezag stonden van het Rijk.

Zoo kwam Heijkoop 26 Nov. 1918, bij de behandeling van een ontwerp-overeenkomst met de Stoomvaart-maatschappij „Zeeland , met het oog op een maildienst tusschen Vlissingen en een Engelsche haven, op voor de arbeidsvoorwaarden van het personeel op de stoombooten. Heijkoop sprak o.a. (bladz. 522)-

„Het personeel van de Maatschappij „Zeeland" is reeds 'voor 3/4 in dienst van den Staat en toch heeft de Tweede Kamer tot heden over de loonen en de arbeidsvoorwaarden niets te zeggen gehad. Het doet mij daarom genoegen, dat in de nieuwe overeenkomst art. 17 thans zoo is gewijzigd, dat voortaan dé j2™ster de loonen en de arbeidsvoorwaarden zal hebben goed te keuren. Dit zal te meer noodig zijn, daar deze, zooals zij thans bij deze maatschappij zijn geregeld, in geen enkel opzicht den toets van een rechtvaardige critiek kunnen doorstaan".

Hij wees op de lage loonen, terwijl nacht- en Zondagsarbeid ook slecht werden betaald. Hij vroeg een beslist antwoord op de vragen, of de minister er toe mee wil werken: in de eerste plaats dat de loonen en arbeidsvoorwaarden van het personeel van deze maatschappij worden vastgesteld in overleg met de daarbij betrokken vakvereenigingen. Hij had daaromtrent in de Nota van den minister iets gelezen, dat hij geen bezwaar heeft de vakvereenigingen als zoodanig te erkennën, maar H. zou wel zeer nadrukkelijk Verlangen, dat alle betrokken vakvereenigingen, niet alleen die van het kantoorpersoneel, maar ook die van de havenarbeiders, van de zeelieden, van-de metaalbewerkers, wel degelijk in open overleg met deze maatschappij de loonen en arbeidsvoorwaarden! sullen regelen. Kolthek ondersteunde dit verlangen. Minister König beloofde»

Sluiten