Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARBEIDSWET 1919

50

anders de vrouwen door de werkgevers zouden worden geweerd, ,

Het amendement werd verworpen met 46 tegen 17 stemmen, die van de „revolutionairen", eenige soc.-demokraten en twee klerikalen (bl. 2909). «■

• Omtrent de gelegenheid tot het geven van onderwijs aan jeugdige personen had de minister in art. 12, onder den invloed van een soc.-dem. amendement reeds zijn oorspronkelijk voorstel verbeterende, voorgesteld, den werkgever te verplichten, den jeugdigen persoon gedurende 8 uren per week in de gelegenheid te stellen, de lessen voor godsdienst-, voortgezet, herhalings- of vakonderwijs te volgen. Het soc.-dem. voorstel, om die gelegenheid te openen van 7—12 voorm. en na 2 uur nam., werd 9 Juli verworpen met 44 tegen 33»: stemmen. Tegen waren alle kerkelijken, doch ook de Vrijheidsbonders Dresselhuis en v. Rappard. Overigens was links vóór.

Wat betreft de Zondagsarbeid werd door den minister in art. 14 voorgesteld, 'voor alle jeugdige personen buiten fabr. en werkpl., kantoren enz. den Zondagsarbeid als regel te verbieden, behoudens uitzonderingen, en voor de volwassen arbeiders omgekeerd den Zondagsarbeid te kunnen verbieden, met als regel dus de arbeid op Zondag. Een soc.-dem. amendement stelde voor alle arbeiders voor als regel verbod' van Zondagsarbeid, met als uitzondering toelating daarvan, (Een dergelijk, maar ongelukkig geredigeerd amend.Kolthek werd, zooals reeds met andere het geval was geweest, ingetrokken ten gunste van het sociaaldemokratische, het was één van de 23). De minister betoogde, dat hij hetzelfde wilde als Schaper, doch dat het o.a. onsympathieker schijn zou hebben, een kon. besluit uit te vaardigen tegen de Zondagsrust van een aantal arbeiders, dan dat men een besluit uitlokte daarvóór. Ook zou de inwerking-treding dan langer duren. Daartegenover stelde Sch., dat de wet de Zondagsrust voorop moet stellen, ondanks enkele bezwaren.

Het amendement werd 9 Juli 19 verworpen met 47 tegen 29 stemmen, die der sociaaldemokraten, kommunisten en de kerkelijken D. v. Twist, de Wilde, Zijlstra, Schokking, Staalman, v. d. Molen en Scheurer. Overigens was rechts tegen en met dezen alle "Vrijzinnigen (bl. 2939).

Een soc.-dem. amendement op art. 16, om voor arbeiders buiten fabr, en werkpl. en kantoren, apotheken,-koffiehuizen en verplegingsinrichtingen de achturendag en den 45-urir g e werkweek voor te schrijven in plaats van resp. 10 en 55 uren, werd 9 Juli '19 verworpen met 52 tegen 26 stemmen. De minister beriep zich bij zijn bestrijding op het wetsvoorstelSchaper, dat ook van 10 uren voor deze kategoriën sprak. Schaper betoogde daartegenover, dat deze bepaling van 1911 dateerde, dat we sedert vooruit gegaan waren; dat er thans ook in stond de 10 urendag en de mogelijkheid om voor allen

Sluiten